دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 1-198 
6. شناسایی امواج گرمایی ایران

صفحه 39-54

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


9. نماسازی پویای عرصه‌های طبیعی در بستر وب مورد: بلوک 130- پی بشک

صفحه 85-96

علی اکبر رسولی؛ سید علی علوی؛ سیدبابک میرجعفری؛ فریبا کربلایی