دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، دی 1392، صفحه 1-198 
شناسایی امواج گرمایی ایران

صفحه 39-54

10.22111/gdij.2013.1321

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


نماسازی پویای عرصه‌های طبیعی در بستر وب مورد: بلوک 130- پی بشک

صفحه 85-96

10.22111/gdij.2013.1324

علی اکبر رسولی؛ سید علی علوی؛ سیدبابک میرجعفری؛ فریبا کربلایی