اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عیسی ابراهیم‌زاده

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir
05431136790
0000-0002-9953-1295

h-index: 9  

سردبیر

دکتر حسنعلی غیور

جغرافیا طبیعی، اقلیم‌شناسی استاد، گروه جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

civilica.com/p/181856/
ghayoorhassanyahoo.com
09131160330
0000-0001-6404-9389

h-index: 10  

مدیر اجرایی

مریم میرتیموری

علوم تربیتی دفتر نشریه جغرافیا و توسعه، گروه جغرافیا انسانی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

taimory_maryamyahoo.com
0541 8056790

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیای شهری استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

geography.ut.ac.ir/~apoura
apouraut.ac.ir
0000-0003-0224-5995

h-index: 9  

دکتر فرامرز بریمانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، برنامه‌ریزی شهری، استاد، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~barimani/
f.barimaniumz.ac.ir
0915343367
0000-0002-5164-2842

h-index: 5  

دکتر محمدرضا حافظ نیا

جغرافیای سیاسی استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hafezn_m
geographyresearch88gmail.com
021-82883685
0000-0003-1099-6529

h-index: 18  

دکتر محمود خسروی

جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی استاد، گروه جغرافیا طبیعی- اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravigep.usb.ac.ir
09151412281
0000-0002-2571-470X

h-index: 11  

دکتر حسن ضیاء‌توانا

جغرافیای روستایی استاد گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

civilica.com/p/318450/
m_tavanasbu.ac.ir
09122012628

h-index: 10  

دکتر تقی طاوسی

جغرافیای طبیعی، اقلیم‌شناسی استاد، گروه جغرافیا طبیعی- اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/taghitavousi/
t_tavousiyahoo.com
09133085106
0000-0002-9719-6569

h-index: 10  

دکتر حسن کامران دستجردی

جغرافیای سیاسی استاد، انشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

geography.ut.ac.ir/~hkamran
infoiga.ir
09121482319

h-index: 10  

دکتر بهلول علیجانی

جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی ، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/200/
alijanitmu.ac.ir
09121304541
0000-0002-8620-6733

h-index: 7  

دکتر حسین نگارش

جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی استاد، گروه جغرافیای فیزیکی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

h_negareshyahoo.com
09151419027
0000-0003-4223-1440

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر خدیجه شکرا...

آب و هوای شهری دانشیار، گروه جغرافیا، کالج مسیحی فورمن (یک دانشگاه مجاز)، لاهور، پاکستان

www.fccollege.edu.pk/member/dr-khadija-shakrullah/
khadijashakrullahfccollege.edu.pk
00923324135395
0000-0002-8404-2691

h-index: 5  

دکتر یانگ لیو

سنجش از دور و علم اطلاعات جغرافیایی استاد، موسسه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، کالج علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه لانژو، لانژو، چین

zhysz.lzu.edu.cn/system/zhye/techinfo.jsp?id=136
yliulzu.edu.cn
89127490086 931
0000-0003-4454-1741

h-index: 8  

دکتر سیلوستر ورسکی

اقلیم شناسی استادیار، گروه هیدرولوژی و اقلیم شناسی، دانشکده علوم زمین و مدیریت فضایی، دانشگاه ماریا کوری-اسکلودووسکا، لوبلین، لهستان

www.umcs.pl/en/addres-book-employee,3419,en.html
sylwester.wereskimail.umcs.pl
0000-0003-4726-0363

h-index: 7  

دکتر صفرعلی شیرازی

جغرافیا شهری دانشیار جغرافیا شهری دانشگاه پنجاب لاهور پنجاب

pu.edu.pk/faculty/description/365/Prof-Dr-Safdar-Ali-Shirazi.html
shirazi.geogpu.edu.pk
0092-42-99231239
0000-0002-053

ویراستار ادبی نشریه

دکتر فاطمه ثواب

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

www.magiran.com/author/profile/326006/
f.savabgmail.com

ویراستار انگلیسی

زهره کافی‌آبادی

زبان انگلیسی دفتر نشریه جغرافیا و توسعه، گروه جغرافیا انسانی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

zohre_kafiabadiyahoo.com

مشاور نمایه سازی

دکتر علیرضا نوروزی

علم اطلاعات، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~noruzi
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

h-index: 20