اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عیسی ابراهیم زاده

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir
05431136790

سردبیر

دکتر حسنعلی غیور

جغرافیا طبیعی استاد، دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

www.civilica.com/Person-5804=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C--%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D9%88%D8%B1.html
ghayoorhassanyahoo.com
09131160330

دبیر اجرایی

مریم میر تیموری

علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

taimory_maryamyahoo.com
0541 8056790

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرامرز بریمانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی استاد، دانشکده جغرافیا ،دانشگاه گلستان

rms.umz.ac.ir/~barimani/
barimani546yahoo.com
0915343367

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیای شهری استاد، دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~apoura
apouraut.ac.ir

دکتر محمدرضا حافظ نیا

جغرافیای سیاسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hafezn_m
geographyresearch88gmail.com
021-82883685

دکتر محمود خسروی

جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravigep.usb.ac.ir
09151412281

دکتر حسن ضیاء‌توانا

جغرافیای روستایی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m_tavanasbu.ac.ir
09122012628

دکتر تقی طاوسی

اقلیم استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/taghitavousi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
t_tavousiyahoo.com
09133085106

دکتر حسن کامران

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~hkamran
infoiga.ir
09121482319

دکتر بهلول علیجانی

جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی استاد دانشگاه خوارزمی تهران

khu.ac.ir/cv/200/%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
alijanitmu.ac.ir
09121304541

دکتر حسین نگارش

جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

h_negareshyahoo.com
09151419027

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه ثواب

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی

f.savabgmail.com

دبیر تخصصی

حسنعلی غیور

سنجش از دور و GIS استاد بازنشسته

research.iaun.ac.ir/pd/hasanalighauor/indexfa.php ensani.ir/fa/article/author/51030
ghayoorhassanyahoo.com

عیسی ابراهیم زاده

آمایش و برنامه ریزی منطقه ای عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir
09151419073

احمد پور احمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~apoura
apouraut.ac.ir

حسین نگارش

ژئومورفولوژی وهیدرولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3391&Culture=fa-ir
h_negareshyahoo.com

محمدرضا حافظ نیا

جغرافیا سیاسی و ژئوپلتیک دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hafezn_m
geographyresearch88gmail.com

فرامرز بریمانی

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~barimani/
barimani546yahoo.com

محمود خسروی

اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان وبلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravigep.usb.ac.ir