اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عیسی ابراهیم‌زاده

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir
05431136790
0000-0002-9953-1295

h-index: 9  

سردبیر

دکتر حسنعلی غیور

جغرافیا طبیعی، اقلیم‌شناسی استاد، گروه جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

www.civilica.com/Person-5804=%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C--%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D9%88%D8%B1.html
ghayoorhassanyahoo.com
09131160330
0000-0001-6404-9389

اعضای هیات تحریریه

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیای شهری استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

geography.ut.ac.ir/~apoura
apouraut.ac.ir
0000-0003-0224-5995

h-index: 9  

دکتر فرامرز بریمانی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، برنامه‌ریزی شهری، استاد، جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~barimani/
f.barimaniumz.ac.ir
0915343367
0000-0002-5164-2842

h-index: 5  

دکتر محمدرضا حافظ نیا

جغرافیای سیاسی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hafezn_m
geographyresearch88gmail.com
021-82883685

h-index: https://scholar.google.com/citations?user=w4IXBRIAAAAJ&hl=en  

دکتر محمود خسروی

جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی دانشیار، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravigep.usb.ac.ir
09151412281
0000-0002-2571-470X

h-index: h-index: 8  

دکتر حسن ضیاء‌توانا

جغرافیای روستایی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m_tavanasbu.ac.ir
09122012628

دکتر تقی طاوسی

اقلیم استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/taghitavousi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
t_tavousiyahoo.com
09133085106

h-index: https://scholar.google.com/citations?user=vXxDPM0AAAAJ&hl=en  

دکتر حسن کامران

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~hkamran
infoiga.ir
09121482319

دکتر بهلول علیجانی

جغرافیای طبیعی و اقلیم شناسی استاد دانشگاه خوارزمی تهران

khu.ac.ir/cv/200/%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
alijanitmu.ac.ir
09121304541

دکتر حسین نگارش

جغرافیای طبیعی و ژئومورفولوژی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

h_negareshyahoo.com
09151419027
0000-0003-4223-1440

h-index: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26423875000  

دبیر تخصصی

حسنعلی غیور

سنجش از دور و GIS استاد بازنشسته

research.iaun.ac.ir/pd/hasanalighauor/indexfa.php ensani.ir/fa/article/author/51030
ghayoorhassanyahoo.com
0000-0001-6404-9389

عیسی ابراهیم‌زاده

آمایش و برنامه ریزی منطقه ای استاد دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/ebrahimzadeh/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
iazhgep.usb.ac.ir
09151419073
0000-0002-9953-1295

h-index: 9  

احمد پور احمد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

geography.ut.ac.ir/~apoura
apouraut.ac.ir
0000-0003-0224-5995

حسین نگارش

ژئومورفولوژی وهیدرولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3391&Culture=fa-ir
h_negareshyahoo.com
0000-0003-4223-1440

h-index: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26423875000  

محمدرضا حافظ نیا

جغرافیا سیاسی و ژئوپلتیک دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/hafezn_m
geographyresearch88gmail.com

h-index: https://scholar.google.com/citations?user=w4IXBRIAAAAJ&hl=en  

فرامرز بریمانی

جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~barimani/
barimani546yahoo.com
https://orcid.org/00

h-index: https://scholar.google.com/citations?user=rPDaPNkAAAAJ&hl=en&oi=ao  

محمود خسروی

اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان وبلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/khosravi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
khosravigep.usb.ac.ir
https://orcid.org/00

مدیر اجرایی

مریم میرتیموری

علوم تربیتی دفتر نشریه جغرافیا و توسعه، گروه جغرافیا انسانی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

taimory_maryamyahoo.com
0541 8056790

کارشناس نشریه

مریم میرتیموری

علوم تربیتی دفتر نشریه جغرافیا و توسعه، گروه جغرافیا انسانی- برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

taimory_maryamyahoo.com

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه ثواب

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

www.magiran.com/author/profile/326006/
f.savabgmail.com

ویراستار انگلیسی

زهره کافی ابادی

زبان انگلیسی ندارد

zohre_kafiabadiyahoo.com