تماس با ما

 

 

 

نشانی: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکدۀ ادبیات پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا
         

                                  فصلنامه جغرافیا و توسعه  

                                صندوق پستی 655-98135

                             شماره تماس 31136790-054

                                   https://gdij.usb.ac.ir

               پست الکترونیکی taimory_maryam@yahoo.com       

                                  نمابر 033431069- 054

                                                                                                                  

                                                                  


CAPTCHA Image