فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقالات  

1- دریافت مقاله از طریق سایت مجله

2- ارسال مقاله به اعضای هیأت تحریریه یا دبیر تخصصی

3- بررسی مقاله در جلسه هیأت تحریریه، بررسی آنلاین که نتیجه آن به شکل زیر است:

الف- رد مقاله در جلسه هیأت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن

ب- عدم انطباق با محتوا و حوزۀ کار مجله

ج-کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد.

4- درنظر گرفتن اصلاح اولیه‌ای (قبل از داوری) برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارائه خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر هیأت تحریریه (در صورت تأیید)، به داوری ارسال شود

5- ارسال به داوری (حداقل 3 داور)

6- دریافت نتایج داوری که به سه صورت می‌باشد:

الف- منفی

ب- مثبت

ج- اصلاحات

7- ارجاع نتایج داوری به اعضای هیأت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را در بر خواهد داشت:

الف- رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

ب- ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

ج- ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

8- دریافت اصلاحات از نویسندگان

9- ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داوران محترم تطبیقی که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

الف- رد اصلاحات

ب- پذیرش

ج- اصلاحات مجدد

و به سه شکل زیر عمل خواهد شد:

الف- اصلاحات مجدداً به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود.

ب- در صورت اعمال کلیه اصلاحات پذیرش صادر می‌شود.

ج- مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داوران تطبیقی رد خواهد شد

 

                            فلوچارت ارسال مقالات به مجله جغرافیا و توسعه