نقش نهاد خیریه‌ای کمیته‌ی امداد در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان تحت پوشش روستاییمورد: بخش کندوان شهرستان میانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    فقر یکی از چالش‌های گذشته و حال دولت‌ها و ملت‌ها بوده است و در هر دوره‌ای راهکارهایی برای کاهش آن مطرح شده است. یکی از راهکارها، نهادسازی است که به صورت دولتی و یا غیر دولتی، (NGO)، اقدام به فقرزدایی می‌نمایند که نمونه بارز آن در ایران کمیته امداد امام خمینی (ره) است. هدف مقاله، مطالعه‌ی نقش کمیته‌ی امداد در کاهش فقر مددجویان تحت پوشش بخش کندوان شهرستان میانه در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی و با استفاده از 9 مؤلفه وضعیت آموزش، مشارکت، گذران اوقات فراغت، وضعیت مصرف کالاهای بادوام، الگوی مصرف مواد غذایی، وضعیت بیمه، وضعیت اشتغال و درآمد و وضعیت فیزیکی مسکن مددجویان، در 68 روستای بخش کندوان در قالب سه دهستان و 160 خانوار می‌باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل مؤلفه‌ها و گویه‌ها از آزمون‌آماری ناپارامتریک ویلکاکسون و دو ارزشی مک‌نمار و نرم‌افزار SPSS استفاده شده است و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که: میانگین‌ها، رتبه‌های مثبت و منفی در بعد از تحت پوشش مددجویان نسبت به قبل از آن، روند رو به رشدی داشته است و نیز سطح معناداری (SIG) در اکثر مؤلفه‌ها و گویه‌های مرتبط به آن مساوی یا کوچک‌تر از 0/05>.α بوده و بنابراین می‌توان اذعان نمود که کمیته‌ی امداد در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی (مسکن) منجر به تغییرات معنادار در نزد مددجویان تحت پوشش شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Relief Committee of Imam Komeini in Antipoverty of Iran VillagesCase: Villages of Kandovan District of Miyaneh Township

نویسندگان [English]

  • abdogreza eftekharei
  • mehdei portaheri
  • akbar mirgalalei
چکیده [English]

Poverty has been one of the challenges of the nations and governments in the past and present time. And solutions have been proposed for its reduction in each period. One of the these strategies is the establishment of foundations which eradicate the poverty as governmental or  non- governmental entities, (NGO),and its main important type is Imam Khomeini Relief Committee in Iran. The purpose of this paper is to study the role of Relief committee in reducing the poverty  of clients covered in kandovan District, Miyaneh, in three dimensions of economical, social and physical status and by using 9 factors of education, partnership, spending leisure time, situation of consuming durable goods, consumption pattern of food, insurance, employment and income, physical condition and house of clients in 68 villages of Kandovan in the form of 3 districts and 160 households.
The method used in this research is descriptive - analytical one and by using library resources. Also for the analysis  and study of factors, nonparametric wilcoxon statistical test and McNemar two values and SPSS software were used. and the research results indicate that  the averages,  positive and negative rankings has had an increasing trend  in comparing with its situation before Relief Committee coverage and at a significance level (SIG) on most components and related statements that are equal or smaller than α<./.5.
The results show that the Relief committee in all economical, social and physical aspects of development has lead to significant changes for the clients under coverage.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutions of charity
  • Imam khomeini relief committee
  • Poverty reduce
  • rural development