تحلیل تأثیر تقاضای اجتماعی بر کاربری اراضی روستاهای شهرستان تنکابن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نواحی روستایی عرصه­ای است که تقاضای زیادی برای کاربری اراضی آن وجود دارد، روستا منبعی شکننده و آسیب‌پذیر در برابر تغییرات محیطی و انسانی است و با توجه به محدودیت زمین و ارزش معیشتی آن در نواحی روستایی، در صورت بهره­گیری از زمین­های موجود و استفاده‌ی آن در ساخت و سازهای غیر اصولی و بی‌رویه، آنگاه  برای احداث اماکن خدماتی و ضروری در نواحی روستایی با کمبود زمین مواجه خواهیم شد.
در نواحی روستایی شهرستان تنکابن بسیاری از اراضی که معیشت روستاییان بر آن متکی است، با افزایش تقاضا برای ساخت و ساز از باغات و مزارع حاصل­خیز به کاربری مسکونی و کاربری­های وابسته به آن تبدیل شده است، اما محرک اصلی این فرایند مجموعه انگیزه­هایی است که به صورت تقاضا از طرف بومیان روستا و غیر بومیان مطرح شده است. جاذبه­های جغرافیایی از لحاظ طبیعی و انسانی در روستاها، باعث افزایش تقاضا برای زمین و تغییر کاربری اراضی و چشم‌اندازهای روستاها شده است. این تحقیق درصدد است، به تحلیل تأثیر تقاضای اجتماعی بر کاربری اراضی در روستاهای شهرستان تنکابن با روش توصیفی- تحلیلی بپردازد. جمع­آوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه­ای، منابع اسنادی، پیمایشی و تکمیل پرسشنامه است. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم‌افزار spss انجام شده است. 
نتایج نشان داد با عنایت به میانگین پاسخ­های به دست آمده، تأثیر عناصر طبیعی و انسانی بر تقاضای اجتماعی و کاربری اراضی به طور یکسان بوده است و تغییرات کاربری اراضی ناشی از تقاضای افراد غیر بومی، بیشتر از تقاضای افراد بومی در روستاهای شهرستان تنکابن مؤثر می­باشد و با توجه به سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 0.05می­توان ادعا نمود، توافق معناداری در این زمینه بین پاسخ­گویان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Social Demands on Land Uses of the Villages in Tonkabon Township

نویسندگان [English]

  • gareib fazelneia
  • elham omranei
چکیده [English]

Rural areas are the fields that high demands exist for their land uses. Village is a fragile and vulnerable resource against human and environmental changes, and due to the land limitation and its living worth in rural areas, using the existing lands for illegal and uncontrolled construction operations for the establishment of service and required areas in rural parts, we confront with the land limitation.
In Rural areas of Tonkabon county, many of lands that rural livelihoods depends on them, are faced with the increase of construction demands    and the gardens and fertilized areas have changed in to residential and the related usages. But the main incentive of this process is a set of incentives indicated by the local and non local people of the villages.
Geographical attractions in terms of natural and human in the villages, has increased the demand for land and changes in land uses and landscape of the villages.
This research tries to study and analysis the impact of social demand on land uses in villages of Tonkabon County by using descriptive - analytical method.  Collecting the required data and information is made through the library studies, documentary sources and the questionnaire. Data analysis performed by spss software. The results showed that, according to the average responses obtained, the impact of natural and human elements on social demand and land use have been equal. Land use changes caused by non-native demand in the villages of Tonkabon County is more effective than the demand of native people. Considering the calculated significance level in Alpha (0.05), it can be said that, there is a significant agreement between the responders in this regard.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social demand
  • Land Use
  • Rural
  • Tonkabon township