دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، تیر 1392، صفحه 1-195 

مقاله پژوهشی

تقویم دمای روزهنگام ایران

صفحه 1-14

10.22111/gdij.2013.790

مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان