دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، تیر 1392، صفحه 1-195 

مقاله پژوهشی

تقویم دمای روزهنگام ایران

صفحه 1-14

10.22111/gdij.2013.790

مجید منتظری؛ سید ابوالفضل مسعودیان


تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش‌های زمین آمار (1995-2004)

صفحه 149-164

10.22111/gdij.2013.800

طاهر صفرراد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ قاسم عزیزی؛ رحیم علی عباسپور