داوران

                             بخشی از داوران مجله جغرافیا و توسعه        

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

رتبه علمی

پست الکترونیکی

دکتر سیدعلی بدری

دانشگاه تهران

دانشیار

sabadri@ut.ac.ir

دکتر احمد پوراحمد 

دانشگاه تهران

استاد

apoura@ut.ac.ir

دکتر حسین حاتمی نژاد 

دانشگاه تهران

دانشیار

hataminejad@ut.ac.ir

دکتر محمدرضا رضوانی 

دانشگاه تهران

استاد

rrezvani@ut.ac.ir

دکتر محمدتقی رهنمائی

دانشگاه تهران

دانشیار

 rahnamai@ut.ac.ir

دکتر کرامت اله زیاری 

دانشگاه تهران

استاد

zayyari@ut.ac.ir

دکتر محمد سلمانی 

دانشگاه تهران

دانشیار

msalmani@ut.ac.ir

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار 

دانشگاه تهران

دانشیار

hfaraji@ut.ac.ir

دکتر محسن کلانتری 

دانشگاه تهران

دانشیار

mohsenkalantari@ut.ac.ir

دکتر مجتبی یمانی 

دانشگاه تهران

استاد

myamani@ut.ac.ir

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

دانشگاه تهران

استاد

shmotiee@ut.ac.ir

دکتر مهران مقصودی 

دانشگاه تهران

دانشیار

maghsoud@ut.ac.ir

دکتر سعید امانپور 

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشیار

amanpour@scu.ac.ir

دکتر ناهید سجادیان 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد

nsajadian@yahoo.com

دکتر مسعود صفایی پور

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد

safaee_p@scu.ac.ir

دکتر محمدعلی فیروزی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشیار

m.alifiroozi@scu.ac.ir

دکتر مجید گودرزی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

goodarzi۵@yahoo.com

دکتر مصطفی محمدی ده چشمه 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

M.mohammadi@scu.ac.ir

دکتر سعید ملکی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استاد

malekis@scu.ac.ir

دکتر سهراب قائدی 

دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار

sohrabghaedi@gmail.com

دکتر همت الله رورده

دانشگاه مازندران

استادیار

h.roradeh@umz.ac.ir

دکتر فرامرز بریمانی

دانشگاه مازندران

دانشیار

barimani546@yahoo.com

دکتر عیسی جوکار سرهنگی

دانشگاه مازندران

دانشیار

e.jokar55@yahoo.com

دکتر صدیقه لطفی

دانشگاه مازندران

استاد

s.lotfi@umz.ac.ir

دکتر غلامرضا ملکشاهی

دانشگاه مازندران

استادیار

ghmalek@umz.ac.ir

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

دانشگاه مازندران

دانشیار

r.moradnejad@umz.ac.ir

دکتر قاسم لرستانی 

دانشگاه مازندران

استادیار

gh.lorestani@umz.ac.ir

دکتر عامر نیک پور

دانشگاه مازندران

دانشیار

nikpour1551@gmail.com

دکتر یدالله یوسفی

دانشگاه مازندران

استادیار

yousefi1978@gmail.com

دکتر محسن پور خسروانی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

pourkhosravani@uk.ac.ir

دکتر حجت الله شرفی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار

hsharafi@uk.ac.ir

دکتر علی اصغر عبدالهی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

aliabdollahi@uk.ac.ir

دکتر حسین غضنفرپور  

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

ma1380@uk.ac.ir

دکتر صادق کریمی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار

karimi.s.climatologist@uk.ac.ir

دکتر محمد اجزاء شکوهی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

shokouhim@um.ac.ir

دکتر هادی اعظمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

aazami@um.ac.ir

دکتر مصطفی امیرفخریان

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

amirfakhrian@um.ac.ir

دکتر خدیجه بوزرجمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

azar@um.ac.ir

دکتر سیدرضا حسین زاده

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

srhosszadeh@um.ac.ir

دکتر براتعلی خاکپور

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

khakpoor@um.ac.ir

دکتر امید علی خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

kharazmi@um.ac.ir

دکتر محمدرحیم رهنماء

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

rahnama@um.ac.ir

دکتر سیدهادی زرقانی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار

h-zarghani@um.ac.ir

دکتر حمداله سجاسی قیداری

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

ssojasi@um.ac.ir

دکتر حمید شایان

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

shayan34@um.ac.ir

دکتر علی اکبر عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

anabestani@um.ac.ir

دکتر محمد قاسمی خوزانی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار

khozani@um.ac.ir

دکتر عیسی ابراهیم زاده آکباد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد

iazh@gep.usb.ac.ir

دکتر حسین یغفوری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

yaghfoori@gep.usb.ac.ir

دکتر ابوذر پایدار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

استادیار

aboozarpaidar@gep.usb.ac.ir

دکتر سیروس قنبری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

ghanbari@gep.usb.ac.ir

دکتر جواد بذرافشان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

bazrafshan@gep.usb.ac.ir

دکتر محمود خسروی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد

khosravi@gep.usb.ac.ir

دکتر صمد فتوحی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشیار

fotohi@gep.usb.ac.ir

دکتر میر نجف موسوی

دانشگاه ارومیه

استاد

m.mousavi@urmia.ac.ir

دکتر علی اکبر تقی لو

دانشگاه ارومیه

دانشیار

a.taghiloo@urmia.ac.ir

دکتر ایوب منوچهری میاندوآب

دانشگاه ارومیه

استادیار

a.manouchehri@urmia.ac.ir

دکتر عباس امینی فسخودی

دانشگاه اصفهان

دانشیار

A.amini@geo.ui.ac.ir

دکتر مسعود تقوایی  

دانشگاه اصفهان

استاد

m.taghvaei@geo.ui.ac.ir

دکتر علی زنگی آبادی

دانشگاه اصفهان

استاد

a.zangiabadi@geo.ui.ac.ir

دکتر حمید رضا وارثی

دانشگاه اصفهان

دانشیار

h.varesi@geo.ui.ac.ir

دکتر حسین فراهانی

دانشگاه زنجان

دانشیار

hfarahani@znu.ac.ir

دکتر محسن کلانتری

دانشگاه زنجان

دانشیار

mohsenkalantari@znu.ac.ir

دکتر بهروز محمدی یگانه

دانشگاه زنجان

دانشیار

behrozyeghaneh@yahoo.com

دکتر محسن احد نژآد روشتی

دانشگاه زنجان

دانشیار

ahadnejad@gmail.com

دکتر غلام حسن جعفری

دانشگاه زنجان

دانشیار

jafarihas@znu.ac.ir

دکتر جمشید عینالی

دانشگاه زنجان

دانشیار

einalia@znu.ac.ir

دکتر رسول حیدری سورشجانی

دانشگاه کاشان

استادیار

rasol_heidary@yahoo.com

دکتر بهروز سبحانی

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

sobhani@uma.ac.ir

دکتر فریبا اسفدیاری در آباد

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

fariba_sfandyary@yahoo.com

دکتر وکیل حیدری ساربان

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

vheidari56@gmail.com

دکتر عطا غفاری گیلانده

دانشگاه محقق اردبیلی

استادیار

atagafari@gmail.com

دکتر محمد حسن یزدانی

دانشگاه محقق اردبیلی

استادیار

yazdani@uma.ac.ir

دکتر حسین نظم فر

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشیار

nazmfar1@yahoo.com

دکتر هوشنگ سرور

دانشگاه مراغه

استادیار

h.sarvar1351@gmail.com

دکتر علی ولیقلی زاده

دانشگاه مراغه

استادیار

a_gholizadeh@hotmail.com

دکتر امید مبارکی

دانشگاه مراغه

استادیار

omidmobaraki@gmail.com

دکتر منیژه لاله پور

دانشگاه مراغه

استادیار

m.lalepour@gmail.com

                                                                                لیست داوران سه شماره سال 1399                   

سال

فصل

                                       داوران  

1399

بهار (شماره 58)

دکتر لیلا سلگی، دانشگاه حکیم سبزواری - دکتر سمیه روشن‌رودی، دانشگاه محقق اردبیلی- دکتر بابک اجتماعی، دکتری برنامه‌ریزی روستایی- دکتر عبرت محمدیان، دانشگاه خوارزمی- دکتر صادق الهیاری، دانشگاه پیام‌نور-دکتر لیلا دیانی، دانشگاه تربیت مدرس
 دکتر شهرام امیرانتخابی هشتپری، دانشگاه‌پیام نور-  دکتر محمدپور، دکتری برنامه‌ریزی شهری- دکتر فضل‌الله اسمعیلی، دانشگاه پیام نور دکتر مجتبی روستا، دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - دکترمجید یاسوری، دانشگاه  فردوسی مشهد- دکتر سعید نگهبان، دانشگاه تهران  دکتر میرنجف موسوی، دانشگاه ارومیه- دکتر صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دکتر محسن جامی، دانشگاه آزاد اسلامی-
 دکتر بهروز قرنی‌آرانی، دانشگاه پیام‌نور- دکتر منا افراسیابی، دانشگاه آزاد اسلامی- دکتر سیدرضا اکبریان رونیزی، دانشگاه شیراز- دکتر محمدحسین سرایی، دانشگاه یزد-دکتر علی‌اصغر کدیور، دانشگاه پیام نور-دکتر سیدآرمان هاشمی‌منفرد، دانشگاه سیستان و بلوچستان-  دکتر داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان-  دکتر معصومه پازکی، دانشگاه پیام نور تهران- دکتر خدارحم بزی، دانشگاه گلستان  دکتر بهروز سبحانی، دانشگاه محقق اردبیلی- دکتر احمد مزیدی، دانشگاه یزد- دکتر تقی طاووسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دکتر محمد اکبرپور، دانشگاه رازی-دکتر رحیم‌بردی آنامرادنژاد، دانشگاه مازندران- دکتر جعفـر میرکتولـی، دانشـگاه گلستـان.

تابستان (شماره 59)

دکتر سیروس احمدی‌نوحدانی، دانشگاه تربیت‌مدرس- دکتر محمدامید جرفی، دانشگاه علوم‌ و تحقیقات‌ تهران- دکتر سمیه روشن‌رودی، دانشگاه محقق اردبیلی- دکتر مجتبی روستا، دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- دکتر رئوف مصطفی‌زاده، دانشگاه محقق اردبیلی
 دکتر مجتبی رفیعیان، دانشگاه
تربیت مدرس-  دکتر عبرت محمدیان، دانشگاه خوارزمی - دکتر حسین حاتمی­نژاد، دانشگاه تهران
دکتر عباسعلـی آروین، دانشگاه ‌پیام‌نور- دکتر فرزاد ویسی، دانشگاه پیام‌ نور-  دکتر ابوذر پایـدار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر پگاه ایزدی، دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری- دکتر عیسی ابراهیم‌زاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان-
دکتر اکبر اصغری زمانی، دانشگاه تبریز- دکتر منا افراسیابی، دانشگاه آزاد اسلامی- دکتر اشرف اسدی، دانشگاه پیام نور- دکتر احمد افروزیان، جهاد دانشگاه‌یزد
دکتر
سمیه تیموری، دانشگاه خوارزمی- دکتر محمود خسروی، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دکتر محمد باعقیده، دانشگاه حکیم سبزواری- دکتر ندا ترابی فارسانی،دانشگاه اصفهان- دکتر مهدی سقایی، دانشگاه حکیم جرجانی گرگان- دکتر خدیجه بوذرجمهری، دانشگاه فردوسی مشهد-دکتر محمدحسین سرایی، دانشگاه یزد-  دکتر بهرام ایمانی، دانشگاه محقق اردبیلی- دکتر محمد حجی‌پور، دانشگاه بیرجند-دکتر رحمت‌الله بهرامی، دانشگاه پیام نور تهران.

 

پاییز (شماره 60)

دکتر فضل‌اله اسمعیلی، دانشگاه پیام‌ نور- دکتر شهرام امیرانتخابی هشتپری، دانشگاه پیام نور-  دکتر علی امیری، دانشگاه لرستان
 احمد پیشه‌ور، دانشگاه آزاد - دکتر منیژه لاله‌پور، دانشگاه مراغه- دکتر مهدی زنگنه، دانشگاه حکیم سبزواری- دکتر محمدامین جرفی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران- زهرا سیاحی، دانشجوی دکتری- دکتر مرجان خان‌محمدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک- دکتر بابک اجتماعی، دکتری برنامه‌ریزی روستایی- دکتر بهروز درویش، دانشگاه آزاد اسلامی- دکتر مجید ریاحی‌پور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دکتر رضا جهانشاهی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-  جمشید اقبالی، دانشجوی دکتری دانشگاه تهران- دکتر یونس آزادی، دانشگاه غیرانتفاعی باختر- دکتر زیبا بهشتی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران- 
دکتر احمد افروزیان، جهاد دانشگاه یزد-دکتر سید رضا اکبریان رونیزی، دانشگاه شیراز- دکتر بهرام ایمانی، دانشگاه محقق اردبیلی- دکتر مجید منتظری، دانشگاه اصفهان - دکتر عیسی ابراهیم‌زاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان- دکتر محمد باعقیده، دانشگاه حکیم سبزواری- دکتر سیدهادی زرقانی، دانشگاه فردوسی مشهد-دکتر اکبر کیانی، دانشگاه زابل- دکتر حجت‌ا... صادقی، دانشگاه اصفهان- دکتر بهمن صحنه، دانشگاه گلستان- دکتراحد فتاحی، دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- دکتر سیدعلی المدرسی، دانشگاه آزاد واحد یزد- دکتر محمدحسین رامشت، دانشگاه اصفهان
 دکتر صمد فتوحی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
-  دکتر صفر قائدرحمتی، دانشگاه یزد.

زمستان