برآورد و تحلیل زمانی آسایش اقلیمی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه شرایط آسایش اقلیمی کلان شهرتبریز در ارتباط با احساس گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی شرایط حرارتی بر اساس محاسباتی که بر مبنای تعادل انرژی انسان استواراست وبرای شناخت عدم آسایش دربرابرگرما و سرما برای افرادی که با پوشش مناسب لباس در هوای آزاد قدم می‌زنند، انجام گرفته است. ساعات گرم و سرد با توجه به دامنه و تداوم عدم راحتی در برابر گرما و سرما تعریف می‌شوند. روش مورد استفاده در این مطالعه ارزیابی شرایط زیست‌اقلیمی تبریز با استفاده از روشASHRAE Standard 55-2004 که مدل تغییریافته‌ی روش میانگین رأی پیش‌بینی شده (PVM) و انتقال آن بر روی نمودار سایکومتریک گیونی بوده و بر مبنای داده های ساعتی برای تحلیل‌های ماهانه، فصلی و کل دوره 44 ساله (2004-1961) انجام شده است.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیشترین میزان ساعات آسایش اقلیمی در ماه های آگوست، جولای و سپتامبر بوده و کمترین مقدار آن در ماه‌های نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس متمرکز هستند. از نظر توزیع متوالی ماه‌های دارای بیشترین ساعات آسایش اقلیمی, دوره‌ی گرمایی آوریل تا اکتبر بالاترین میزان ساعات آسایش اقلیمی را به خود اختصاص داده‌اند و این در حالی است که دوره‌ی نوامبر تا مارس فاقد ساعت آسایش اقلیمی می‌باشد. از نظر توزیع فصلی ساعات آسایش اقلیمی، تابستان با مجموع متوسط 989 ساعت و با 64 درصد از توزیع فصلی بیشترین ساعات آسایش اقلیمی تبریز را به خود اختصاص داده و بعد از آن فصل بهار با متوسط بلندمدت 437 ساعت و با 28 درصد توزیع فصلی ساعات آسایش اقلیمی را دارا می‌باشد.
در رده‌ی بعدی فصل پاییز با 123 ساعت و جمع فصلی 8 درصد از فصول 4 گانه قرار دارد و زمستان هیچ نقشی در توزیع ساعات آسایش اقلیمی ندارد و کل ساعات آن ساعات عدم ساعات آسایش اقلیمی محسوب می‌شوند. میانگین کلّ ساعات آسایش اقلیمی تبریز در طول دوره‌ی آماری نشان‌دهنده‌ی عدد 1549 ساعت از کل 8760 ساعت است که نشان می‌دهد نسبت ساعات آسایش اقلیمی تبریز به ساعات عدم آسایش اقلیمی عددی بالغ بر 7/17 درصد است و این یعنی این که در 3/82 مواقع برای ایجاد اقلیمی متعادل با شرایط فیزیولوژیک انسان بایستی انرژی مصرف شود که خود علاوه بر هزینه‌های گزاف بحث‌های تخصصی دیگری می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation and Time Analysis of Climatic Comfort in Tabriz Megalopolis

نویسندگان [English]

  • yosef gaveidelrahimei
  • mahmood ahmadei
چکیده [English]

 
In this Survey, the climatic comfort conditions of Tabriz megalopolis have been examined with regard to the thermal sense of people. The evaluation of the thermal conditions has been made based on the calculations which are based on  the human energy balance, and has  been made  for recognizing lack of comfort against the hot or cold weather for the  people walking outdoors with suitable clothing. Hot and cold hours are defined depending on the extent and duration of thermal discomfort against the cold and warm conditions.Major methods used in this study are American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) standard 55-2004 Predicted Mean Vote (PMV) method and it's put out to Givoni psychometric diagram. This is possible using hourly data for analyzing of monthly, seasonal and total 44 yearly (1961-2004) study period. Achieved results shows that maximum hourly rate of climatic comfort centralizations located in August, July and September months and minimum hourly rate of climatic comfort is in November, December, January, February and March months. From consecutive Distribution of months of the highest climatic comfort point of view, thermal period of April to October to have highest rates of hourly climatic comfort and while November to March period have not climatic comfort hours. From the view point of seasonal distribution of climatic comfort hours, summer with total mean of 989 hours and 64 percent seasonal distribution has allocated itself the most climatic comfort hours of  Tabriz, after that, spring with 437 hours has 28 percent  of seasonal distribution of hourly climatic comfort. Autumn with 123 hours and 8 percent of the seasonal distribution of hourly climatic comfort is located in next Place and winter has no role in seasonal distribution of hourly climatic comfort in Tabriz and total hours of winter season of Tabriz are discomfort hours.
The total mean of climatic comfort hours of Tabriz in Statistical period shows 1549 hours from total 8760 hours that it shows 17.7 percent relation of climatic comfort hours to climatic discomfort hours in Tabriz. This means that in 82.3 percent of cases, for Creating balanced climate with human physiological conditions, energy shall be consumed, which in addition to the  Expense, requires professional issues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioclimatology
  • Climatic comfort
  • Predicted mean vote (PMV)
  • Psychometric chart
  • Tabriz