درباره نشریه

                                               بسم الله الرحمن الرحیم

مجله جغرافیا و توسعه دارای IF بوده و در مجلات ISC به آدرس www.ISC.gov.ir نمایه است.

سایت اختصاصی مجله جغرافیا و توسعه به آدرسhttp://gdij.usb.ac.ir می­باشد.

 

 

  

مجله جغرافیا و توسعه

 

 

صاحب ‌امتیـاز :  دانشگـاه سیستان و بلوچستان

همکاری انجمن :این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه سیستان و بلوچستان و انجمن جغرافیایی ایران می باشد

مدیـر مسـؤول :  دکتر عیسی ابراهیم‎زاده

ســردبــیــر : دکتر حسنعلی غیور
مدیـر اجرایـی : مریم میرتیموری

 نظارت‌و همکاری : معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان       ناشر : دانشگاه سیستان و بلوچستان

حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: حق‌مؤلف مقالات از آن نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق‌مؤلف اثر خود هستند.

خدمـات چـاپ  : چاپخانه‌ المهدی (عج) دانشگاه سیستان و بلوچستان     ویراستارانگلیسی : زهره کافی­ آبادی 

ویراستار فارسی : دکتر فاطمه ثواب دکتری زبان وادبیات فارسی       صفحـه‌آرا : زهرا شیرکوهی

ترتیـب انتشـار : فصلنامه                                   تـیـراژ  : 1500 نسخه                                   قیمت فصلنامه :  20000 ریال

بر اساس رأی شماره  122323 مورخ 09/07/1390  کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور رتبه علمی ـ پژوهشی این فصلنامه تمدید گردیده است. 

 

هیئت تحریریه :

1- دکتر عیسی ابراهیم‌زاده

2- دکتر فرامرز بریمانی

3- دکتر احمد پوراحمد

4- دکتر محمدرضا حافظ­ نیا

5- دکتر محمود خسروی

6- دکتر حسن ضیاءتوانا

7- دکتر تقی طاوسی

8- دکتر بهلول علیجانی

9- دکتر حسنعلی غیور

10- دکتر حسن کامران

11- دکتر حسین نگارش

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه ‌سیستان‌و بلوچستان

استاد جغرافیا روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد جغرافیا شهری دانشگاه تهران

استاد جغرافیا سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دانشیار جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد جغرافیا روستایی دانشگاه شهید بهشتی

استاد جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

استاد جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی دانشگاه  تربیت معلم

استاد جغرافیا طبیعی و اقلیم‌شناسی دانشگاه اصفهان (بازنشسته)

دانشیار جغرافیا سیاسی دانشگاه تهران

استاد جغرافیا طبیعی و ژئومورفولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دبیران تخصصی فصلنامه جغرافیا و توسعه :                                                                                                                              

 

دکتر حسنعلی غیور

سنجش از دور و GIS

دانشگاه اصفهان

دکتر عیسی ابراهیم­ زاده

آمایش و برنامه­ ریزی منطقه ­ای 

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر احمد پوراحمد

جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری

دانشگاه تهران

دکتر حسین نگارش

ژئومورفولوژی و هیدرولوژی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمدرضا حافظ­ نیا

جغرافیا سیاسی و ژئوپلتیک

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر فرامرز بریمانی

جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمود خسروی

اقلیم در  برنامه ­ریزی ­محیطی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

این­ مجله در سایت­های: www.Magiran.com، www.SID.ir، www.isj.iup.ir، www.ensani.ir  www.Islamicdatabank.com  

نیز نمایه می­باشد.