دوره و شماره: دوره 11، شماره 30، بهار 1392، صفحه 1-202 
8. تحلیل شاخص¬های توسعه و سطح‌بندی دهستان¬های استان یزد

صفحه 71-86

صفر قائدرحمتی؛ رضا مستوفی‌الممالکی؛ مهدی براری