دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، مهر 1392، صفحه 1-204