ارزیابی نقش بازارچه‌های مشترک مرزی در توسعه و رفاه مناطق مرزنشین مورد: بازارچه‌ی مرزی تمرچین پیرانشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نواحی مرزی (پیرامونی) به دلایل دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی، توسعه‌نیافتگی و... تفاوت‌های فاحشی از نظر برخورداری از رفاه و توسعه با مراکز مرکزی دارند و ایجاد و فعالیّت بازارچه‌ی مرزی می‌تواند باعث تعدیل رابطه‌ی یک‌سویه مرکز- پیرامون و بهبود رفاه منطقه‌ای گردد. این پژوهش به بررسی بازارچه‌ی مرزی شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پرداخته است. جامعه‌ی آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه پیله‌وران، بازرگانان و سایر دست‌اندرکاران بازارچه‌ی مرزی است که کارت پیله‌وری یا بازرگانی دریافت داشته‌اند که بر اساس آن حجم نمونه 220 نفر انتخاب گردید و پرسشنامه بین آن‌ها توزیع شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تحلیل شبکه (ANP) و همچنین آمار استنباطی رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج مطالعات و بررسی حاکی از آن است که فعالیت و استقرار بازارچه‌ها در منطقه توانسته است در بسیاری از متغیّرهای رفاهی از قبیل ایجاد اشتغال، تحرک شغلی مرزنشینان، افزایش درآمد، تأمین مایحتاج نیازهای ساکنان مرزنشین، تغذیه، بهداشت، مسکن و محیط زیست، بهبود نسبی ایجاد کنند. همچنین استقرار بازارچه از اقتصاد غیر رسمی در این منطقه تا حد زیادی کاسته است اما نتوانسته از خیل عظیم مهاجران روستایی به ویژه جوانان به شهر بکاهد. به علاوه، اینکه بازارچه‌ی تمرچین توانسته است امنیت نسبی از لحاظ اقتصادی در منطقه ایجاد کند. نتایج مدل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد بین عوامل موجود در بازارچه‌ی مرزی تمرچین و شاخص‌های رفاه منطقه‌ای رابطه‌ی نسبتاً معناداری وجود دارد. یعنی 37 درصد از رفاه منطقه‌ای ایجاد شده ناشی از بازارچه تمرچین است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Border Common Small Markets in Developing and Welfare of Border Areas Case: Border Market of Tamrchin in Piranshahr

نویسنده [English]

  • mirnagaf mosavei
چکیده [English]

Border areas due to some reasons including their distance from central parts, geographical seclusion, lack of development and ... have a great and distinguished difference with central parts from the view point of welfare and development and the establishment of border markets can adjust the one- way relationship of central part with  border areas and improves the regional welfare.
This paper has studied  Common Small Market of Tamrchin in Piranshahr at West Azarbaijan province through descriptive-analytical method. The statistical society of this research includes all tradesmen, merchants and other people involved in border markets who have obtained merchants and tradesmen’s card, which has been selected, based on the sample volume of 220 people and the questionnaires were distributed among them. For analyzing information, ANP model and also multi regression conceptive statistics model was used.
The results of the studies suggests that the establishment and activity of markets in the district can create a relative improvement in some welfare variables including employment, job mobility of border habitants, increase of income , supplying the requirements of border habitants, food, health, housing and environment. Also the establishment of markets has greatly reduced the informal economy of the area, but did not able to reduce the emigration of the great number of rural people particularly the young ones. In addition Tamrchin market has created a relative economic security in the area. The results of multi regression model shows that there is a significant relationship between the factors existing in Tamrchin border market and the regional welfare indices, i.e. 37% of the created welfare is the result of development of Tamrchin market.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border areas
  • Development
  • Prosperity
  • Common small border market boundary
  • Tamrchin of the piranshahr