نگرش گردشگران به شاخص¬ها و راهکارهای توسعه‌ی گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان¬غربی با تأکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی- دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دولت در ایران به مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه‌ی گردشگری تلقی می­شود. برقراری امنیت، ایجاد زیرساخت­ها، تدوین قوانین، پرورش نیروی انسانی متخصص و برقراری مناسبات بین­المللی، تنها بخشی از وظایف دولت برای توسعه‌ی گردشگری سطح بزرگ و یا کوچک می­باشد. این کارکردها، ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیمی با جوامع محلی، گردشگران داخلی، گردشگران خارجی (بین­المللی) و فعالان بخش گردشگری دارد. هدف اصلی این مقاله، بررسی نوع نگرش گردشگران بین­المللی نسبت به اقدامات و سیاست‌های بازدارنده‌ی دولت در توسعه‌ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان­غربی می­باشد.
بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش دلفی، مبادرت به جمع­آوری نظرات خبرگان شد و سپس با استفاده از این نظرات، پرسشنامه­ای برای جامعه‌ی آماری گردشگران و نمونه‌ی آماری 381 نفر تدوین شد و نتایج حاصل از داده­های خام پرسشنامه، وارد مدل رویکرد تحلیل سلسله­مراتبی فازی شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن بود که تقدم امنیت بر توسعه، روابط خارجی محدود، ساختار سلسله­مراتبی  و بوروکراتیک و ضعف زیرساخت‌ها، اولویّت‌های مطرح از سوی گردشگران بین­المللی به عنوان موانع اصلی توسعه‌ی گردشگری در مناطق مرزی استان آذربایجان­غربی می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of Tourists toWard the Indicators and Strategies for Tourism Development in Border Regions of West Azerbaijan with Emphasis on Analytical Fuzzy- Delphi Hierarchical Approach

نویسندگان [English]

  • naser soltanei
  • hadei salamei
چکیده [English]

Iran government as many other developing countries, is considered as one of the main and  key elements of tourism development. Creating a safe environment, Construction of infrastructures, establishment of laws and regulations, development of specialized human resources and establishing international relations are only one  part of the government duties for  developing tourism in a big or small level. This functions have a direct or indirect relationship with local communities, domestic tourists, foreign tourists (international) and service providers. The main purpose of this paper is the study of the type of international tourists view  about the  hindering actions and policies regarding  the development of tourism in the border areas of West Azerbaijan province.
For this purpose, firstly, the views of professionals were collected using Delphi method and then using these views; a questionnaire was set up for tourists and a statistical sample of 381persons was developed, then the obtained results of the blank questionnaires were entered into hierarchical fuzzy approach. Findings indicate that the priority of security on development, limited foreign relationship, hierarchy structure and bureaucracy   and weakness of infrastructures are the priorities indicated by the international tourists as the main obstacles and barriers of tourism development in border areas of west Azerbaijan.make and less manufacture Priorities are considered by international tourists as the main obstacles to tourism development in border regions of West Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Tourism Development
  • West Azerbaijan and Fuzzy Delphi Method in Analytic Hierarchy Process