اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1048
تعداد پذیرش 27
تعداد عدم پذیرش 630

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 7952
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5117
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 48 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 151 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 522 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 3 %