دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، دی 1399، صفحه 1-334 
شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده‌رویی شهری مطالعۀ موردی: شهر اهواز

صفحه 59-90

10.22111/gdij.2021.5851

احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمود آروین


پهنه‌‌‌بندی شهر اردبیل ازنظر میزان وجود پتانسیل‌‌های جذب گردشگر

صفحه 305-334

10.22111/GDIJ.2021.5855

محمد حسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ رضا هاشمی معصوم‌آباد؛ الهام شکرزاده فرد


سنجش معیارهای اکولوژی شهری در منطقۀ 9 مشهد

صفحه 335-374

10.22111/GDIJ.2021.5979

تکتم حتایی؛ پریناز صادق اقبالی؛ مریم دانشور