دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 1-334 
3. شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده‌رویی شهری مطالعۀ موردی: شهر اهواز

صفحه 59-90

احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمود آروین


12. پهنه‌‌‌بندی شهر اردبیل ازنظر میزان وجود پتانسیل‌‌های جذب گردشگر

صفحه 305-334

محمد حسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ رضا هاشمی معصوم‌آباد؛ الهام شکرزاده فرد


13. سنجش معیارهای اکولوژی شهری در منطقۀ 9 مشهد

صفحه 335-374

تکتم حتایی؛ پریناز صادق اقبالی؛ مریم دانشور