دوره و شماره: دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 0-238 
4. تدوین سناریوهای توسعۀ منطقۀ گردشگری استان گلستان، با رویکرد آینده‌‌پژوهی

صفحه 59-74

زهرا الداغی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ سامره شجاعی؛ حسین دیده خانی