الگوی عوامل اثرگذار بر پذیرش بیمۀ کشاورزی توسط نخل‌‌داران شهرستان ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

10.22111/gdij.2021.5834

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر پذیرش بیمۀ کشاورزی توسط نخل‌‌داران شهرستان ایرانشهر انجام شده‌است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و با فنّ پیمایشی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه شامل نخل‌‌داران شهرستان ایرانشهر به تعداد 3000 نفر بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 345 نفر برآورد شد. با روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای تصادفی، تعداد 180 نفر نخل‌‌دار بیمه‌‌‌‌شده و 165 نفر نخل‌‌دار بیمه‌نشده از 15 روستا به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه بود که روایی آن توسط استادان دانشگاه، کارشناسان بانک کشاورزی و شرکت بیمۀ شهرستان ایرانشهر مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از‌طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ با متوسط 80/0 تأیید شد. نتایج نشان داد که در بین پذیرندگان بیمۀ کشاورزی، متغیرهای سطح تحصیلات، میزان تولید خرما، نگرش مساعد نسبت‌به بیمۀ کشاورزی، آینده‌‌نگری، ریسک‌‌پذیری، آگاهی نسبت‌به بیمه و تعهد نسبت‌به بانک، از سطح بالاتری برخوردار بودند؛ اما سابقۀ کشت خرما و فاصلۀ محل سکونت تا بانک کشاورزی در بین افراد نپذیرنده بیشتر بود. نتایج برازش الگوی اقتصادسنجی لوجیت نشان داد که پذیرش بیمه را می‌‌توان براساس متغیرهای شناخت کارشناس بیمه، داشتن شغل غیرکشاورزی، نگرش نسبت‌به بیمۀ کشاورزی، تعداد افراد تحت‌سرپرستی، آگاهی نسبت‌به بیمه، ریسک‌‌پذیری، سن، فاصلۀ محل سکونت تا بانک و میزان بدهی به بانک تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors Model for Agricultural Insurance Adoption by Palm Growers in Iranshahr County, Sistan va Baloochestan Province

نویسندگان [English]

  • Naeimeh Mirzad 1
  • ahmad abedi servestani 2
  • golamhosein abdolahzadeh 3
1 Dept. of Agricultural Extension and Education, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

This research aimed to analyze effective factors on the adoption of agricultural insurance by palm growers in Iranshahr County. Descriptive-correlation study and survey technique were used. The study population consisted of 3000 date palm growers. The sample size was estimated 345 based on Cochran formula. Cluster random sampling method was used to select samples, in which 180 adopters of agricultural crop insurance and 165 of non-adopters were selected from 15 villages. Data were gathered by questionnaire. Questionnaire validity was confirmed by faculty members and experts of agricultural bank and insurance company of Iranshahr County. Reliability of the questionnaire was confirmed by calculating Cranach’s alpha coefficient (α=0.8). The results showed that adopters of agricultural insurance have a higher level of education, production, favorable attitude towards agricultural insurance, prospective, risk acceptance, awareness about insurance and commitment to the agricultural bank than the non-adopters. Furthermore, their palm trees are older than non-adopters. Furthermore, those who did not adopt agricultural insurance have more experience in date cultivation and more distance between homes to the agricultural bank. Results of fitting model of logistic regression analysis revealed that the adoption of agricultural insurance can be explained based on nine variables including acquaintance of insurance expert, involvement in non-farm occupation, attitude towards agricultural insurance, number of people under patronage, awareness about insurance, risk acceptability, age, distance from the agricultural bank and amount of the debt to the bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Insurance
  • Date Palm
  • Iranshahr County
بلالی، حمید؛ حبیب شهبازی؛ حمید کهزادی (1397). بررسی‌ عوامل مؤثر بر هزینۀ مبادله و تقاضای بیمۀ محصول گندم، جو و سیب‌زمینی در استان همدان، تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران. دورۀ 2. شمارۀ 49. صفحات 412-398. DOI:10.22059/IJAEDR.2018.239840.668473
بهنام‌‌راد، مریم (1397). بیمۀ تونل حمایتی اقتصاد. نبض اقتصاد، شمارۀ 46. صفحات 31- 28. https://www.magiran.com/paper/1908936
بیات، میثم؛ محمد طالبی؛ حامد قدوسی (1397). بررسی علل عدم‌پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایۀ ایران، تحقیقات مالی و اسلامی. سال 7. شمارۀ 2. صفحات 308-277.DOI: 10.30497/IFR.2018.2237
تحسیری، محمدابراهیم (1397). نوآوری، نیاز شرکت‌‌های بیمه. فصلنامۀ اخبار مالی. شمارۀ 13. صفحه 29. https://www.magiran.com/paper/1944332
ترابی، ساسان؛ آرش دوراندیش؛ محمد دانشورکاخکی؛ علی کیانی‌‌راد؛ حسین محمدی (1397). بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت باغداران سیب برای بیمۀ شاخص آب و هوایی در شهرستان دماوند، فصلنامۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال 26. شمارۀ 104. صفحات 101-71. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_85204.html
تراهی، عزیز؛ احمد مستعان؛ عبدالحمید راهنما (1393). اصول و مبانی کاربردی توصیه کشت ارقام خرما و معرفی ارقام تجاری؛ اهواز. مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی. سازمان جهاد کشاورزی خوزستان.
راجرز، اورت. ام؛ . فلوید شومیکر (1379). رسـانش نـوآوری‌‌ها : رهیافتی میان‌فرهنگی، ترجمه عزت‌‌اله کرمی و ابوطالب فنایی. شیراز. نشر دانشگاه شیراز.
راسخ، م (1397). صنعت بیمۀ چتر حمایتی سرمایه‌‌‌گذران، ماهنامۀ اقتصاد سبز. شمارۀ 88. صفحه 62. https://www.magiran.com/paper/1901799
طبائیان، نیرالسادات؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضایی‌‌‌مقدم (1389). عوامل مؤثر بر پذیرش بیمۀ محصول سیب در بین باغداران سیب شهرستان سمیرم: مقایسۀ مدل‌‌ها، مجلۀ تحقیقات اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ایران. شمارۀ 3. صفحات 391-379. https://ijaedr.ut.ac.ir/article_22308.html
عبدالله‌‌‌زاده، غلامحسین؛ علیرضا اژدرپور؛ محمدشریف شریف‌‌زاده (1396). بررسی ادراک روستاییان نسبت‌به تغییرات اقلیمی و راهبردهای سازگاری در شهرستان زابل، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی. دورۀ 28. شمارۀ 68. صفحات 106-84. DOI:10.22108/GEP.2018.103703.1041
علی‌میرزایی، عرفان؛ علی اسدی؛ مریم طهماسبی (1390). موانع توسعۀ‌ بنگاه‌های ‌کوچک و متوسط ‌کارآفرین روستایی در استان خوزستان (مطالعۀ موردی: صنایع تکمیلی خرما)، توسعۀ کارآفرینی. دورۀ 4. شمارۀ 3. صفحات 184-165. https://jed.ut.ac.ir/article_23535.html
قوتی، ف (1397). فناوری بیمه در دنیا. نشریۀ فین‌‌تک ایران. شمارۀ 19. صفحات 165-162.
کاووسی، محمد(1387).بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش‌بیمه توسط زارعین شالیکار، فصلنامۀ نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. سال 6. شمارۀ 21. صفحات 60-55. https://www.magiran.com/paper/578378
کرمی، عزت‌اله؛ کوروش رضایی‌‌‌مقدم؛ حمیدرضا ابراهیمی (1385). پیش‌‌بینی پذیرش آبیاری بارانی: مقایسۀ مدل‌‌ها، علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)، دورۀ 10. شمارۀ 1. صفحات 90-71. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=55298
گشتاسبی،نازنین؛ احمد فتاحی؛ مسعود فهرستی (1397). امکان‌‌سنجی طراحی الگوی بیمۀ درآمدی محصول پسته شهرستان رفسنجان، فصلنامۀ اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال 26. شمارۀ 104. صفحات 152- 135. http://aead.agri-peri.ac.ir/article_85227.html
ماهی‌‌کار، داور (1397). مشروح عملکرد بانک کشاورزی در حوزۀ نظارت، فروش اموال مازاد و بیمۀ محصولات کشاورزی. دامپروران، سال 19. شمارۀ 205. صفحه 23. https://www.magiran.com/paper/1932109
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایرانشهر (1392). گزارش داخلی منتشرنشده. ایرانشهر.
نویدبخش، مجید؛ رضا مقدسی؛ مهرداد مرادی (1392). عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه دام در شهرستان شوشتر، اقتصاد کشاورزی و توسعه. سال 21. شمارۀ 82. صفحات 129-113.http://aead.agri-peri.ac.ir/article_58691.html
هدایت‌‌پور، کتایون (1397). کسب‌‌وکارهای نوپای بیمه: فرصت‌‌‌ها و چالش‌‌ها، فصلنامۀ اخبار مالی. شمارۀ 13. صفحه 21. https://www.magiran.com/paper/1944319]
Azad, N., Heidari Kord Zangeneh, G.H., Seyedaliakbar, S. and Valipour, A. (2013). A survey on critical factors influencing agricultural insurance. Management Science Letters, Volume 3, PP: 43: 237–242. DOI: 10.5267/j.msl.2012.11.002
Bharati, R.C., Azad, N.K., Singh, K.M., Chakraborti, S., Chandra, N. and Singh, S.P. (2014). Factors affecting adoption of crop insurance in Bihar. Journal of AgriSearch, Volume 1, Issue 2, PP: 102-107. https://www.researchgate.net/publication/305138289_Factors_affecting_adoption_of_crop_insurance_in_Bihar
 Bielza Diaz-Caneja, M., Conte, C.G., Dittmann, C., Gallego Pinilla, F.J., Stroblmair, J (2008). Agricultural Insurance Schemes. European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy. https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/agricultural-insurance-schemes
Boahene, K., Snijders, T.A.B. and Folmer, H. (1999). An integrated socioeconomic analysis of innovation adoption: The case of hybrid Cocoa in Ghana. Journal of Policy Modeling, Volume 21, Issue 2, PP:167-184. https://doi.org/10.1016/S0161-8938(97)00070-7
Boyd, M., Pai, J., Zhang, Q., Wang, H. and Wang,  K )2011). Factors affecting crop insurance purchases in China: the Inner Mongolia region. China Agricultural Economic Review, Volume 3, Issue 4, PP: 441-450. DOI: 10.1108/17561371111192301
Enjolras, G. and Sentis, P. (2008). The main determination of insurance purchase an empirical study on crop insurance policy in France. Paper prepared for presentation at the 12th EAAE congress ‘people, food and environments: Global Trends and European Strategies’, Gent (Belgium): 1-16. https://ideas.repec.org/p/ags/eaae08/44395.html
Finger, R., and Lehmann, N (2012). The influence of direct payments on farmers’ hail insurance decisions. Agricultural Economics, Volume 43, Issue 3, PP: 343-354.DOI: 10.1111/j.1574-0862.2012.00587.x
Goodwin, B. K. (1993). An empirical analysis of the demand for multiple peril crop insurance. American Journal of Agricultural Economics, Volume 75, PP:425-434. https://www.jstor.org/stable/1242927
Hosseini, S. and Hassanabadizadeh, N. (2011). The Role of educational factors in adopting agricultural insurance to reduce risks by livestock owners (case study: Golestan province). Annals of Biological Research, Vol., Issue 5, PP: 444- 448. DOI: 10.13140/2.1.4261.9528
Jayakumara, V., and Kumar, P. (2012). Impact of crop insurance on rice farming in Tamil Nadu. Agricultural Economics Research Review, Volume 25, Issue 2, PP: 291-298. https://ideas.repec.org/a/ags/aerrae/136386.html
Jones, K.M. (2005). Technology adoption in West Africa: Adoption and dis-adoption of soybeans on the Togo- Benin border. MSc thesis. North Carolina State University.
Karthick, V,, and Mani, K. (2013). Factors affecting crop insurance adoption decisions by farmers in Tamil Nadu. Agricultura Update, Volume 8, Issue 3, PP: 399-401. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153430256
Mahul, O. (2003). Hedging price risk in the presence of crop yield and revenue
insurance.  European Review Agricultural Economics, Volume 30, Issue 2, PP: 217-239.  DOI: 10.1093/erae/30.2.217
Mathur, V. (2018). Message. In: Accelerating Agriculture Insurance. India: FICCI.
Musshoff, O., Odening, M., and Xu, W. (2011). Management of climate risks in agriculture: Will weather derivatives permeate? Applied Economics, Volume 43, Issue 9, PP: 1067-1077.‏ DOI: 10.1080/00036840802600210
Naderi Mahdeei, K., ZolikhaeiSayyar, L., Pouya, M. (2012). Adoption of wheat insurance: a case of risk management from Iran. American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, Volume 6, Issue 2, PP:97-101.https://www.researchgate.net/profile/Mehrdad_Pouya/publication/269093402_Adoption_of_wheat_insurance_A_case_of_risk_management_from_Iran/links/548eb3c40cf214269f2452d9/Adoption-of-wheat-insurance-A-case-of-risk-management-from-Iran.pdf
Rashidpour, L. (2013). Factors affecting on demand for agricultural crop Insurance in west Azarbijan province. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, Volume 13, Issue 2, PP: 244-249.https://tarjomefa.com/wp-content/uploads/2016/08/5080-English.pdf
Rohrmann,B(1997).Risk orientation questionnaire, attitudes toward risk decisions. Sidney: Melbourne University.
Sadati, A., Rostami, F., Sadati, S.A., Mohamadi, Y., Sharifi, O., and Asakereh, A. (2010). Survey of effective factors on adoption of crop insurance among farmers: A case study of Behbahan County. African Journal of Agricultural Research, Volume 5, Issue 16, PP:2237-2242. https://academicjournals.org/journal/AJAR/article-abstract/B1BCE4B39597
Sargazi, A. Salarpour, M., and  Hejazi, M.M. (2013). Effective factors on the demand of insurance of  agricultural crops in Sistan area (of Iran). Journal of Agricultural Economics and Development, Volume 2, Issue3,PP:90-94. https://www.researchgate.net/publication/312174967_Effective_factors_on_the_demand_of_insurance_of_agricultural_crops_in_Sistan_area_of_Iran
Torriani, S. D, Calanca, P., Beniston, M., and Fuhrer, J (2008). Hedging with weather derivatives to cope with climate variability and change in grain maize production. Agricultural Finance Review, Volume 68, Issue 1, PP:67-81. DOI:10.1108/00214660880001219
Smith, V. and Baquet, A. E. (1996). The demand for multiple peril crop insurance: Evidence from Montana wheat farms. American Journal of Agricultural Economics, Volume 78, PP:189-201. https://www.jstor.org/stable/1243790?seq=1
World Bank. (2010). Agricultural insurance in Latin America: Developing the market. Available at:www.worldbank.org.Date.Accessed:2013.8.24.
Yi, M.Y., Jackson, J.D., Park, J.S., & Probst,  J. C (2006). Understanding information technology acceptance by individual professionals: Toward an integrative view. Information and Management, Volume 43, PP: 350-363. https://doi.org/10.1016/j.im.2005.08.006