دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، مهر 1399، صفحه 1-266 
فرصت‌های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در جنوب آسیا (شبه‌قاره هند)

صفحه 31-58

10.22111/gdij.2020.5640

میثم هادی پور؛ محمدرضا حافظ نیا؛ سیدمحمدکاظم سجادپور؛ محمدرضا خراشادی زاده


آسیب‌شناسی حریم کلان‌ شهر تهران

صفحه 239-266

10.22111/gdij.2020.5664

نوبخت سبحانی؛ سینا سلمان زاده؛ مریم بهنامی مقدم؛ احمد فرجی