بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی روستایی در استان سیستان و بلوچستان (با تمرکز بر توسعه‌ی مراکز رشد روستایی، توسعه‌ی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی زنان روستایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی روستایی در استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. بدین منظور در ابتدا پیشینه‌ی تحقیق همراه با تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. سپس بر اساس بررسی نظری، متغیّرهای  
" ایجاد مراکز رشد روستایی"، " توانمندسازیزنانودخترانروستایی" و " توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاهای استان سیستان و بلوچستان"، به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی روستایی،  در روستاهای  استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد و بر همین اساس پرسشنامه‌ای با هماهنگی و استفاده از نظرات خبرگان طراحی گشت و در اختیار نمونه‌ی 140 نفری از جامعه‌ی آماری دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های استان قرار داده شد. داده‌های جمع‌آوری شده بعد از کدبندی از طریق آزمون آماری رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS  و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisler مورد تحلیل قرار گرفت. در هر دو روش به اعتقاد مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر، متغیّرهای توانمندسازی زنان و دختران روستایی استان و توسعه‌ی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در روستاهای استان  با توسعه‌ی کارآفرینی روستایی ارتباط معنی‌داری ندارند اما متغیّر ایجاد مراکز رشد روستایی در روستاهای استان  با توسعه‌ی کارآفرینی روستایی رابطه معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Factors Affecting on Development of Rural Entrepreneurship in Sistan and Baluchestan Province (With Focus on Developing Rural Growth Centers, Developing in Formation and Communication Technologies and Empowerment of Rural Women)

نویسندگان [English]

  • bager kord
  • abdolaziz abtin