شناخت عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی زراعی مورد: شهرستان خوسف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عدم یکپارچگی زمین­های کشاورزی در سطح کشور، دشواری­های فراوانی در استفاده‌ی مناسب از عوامل تولید و دستیابی به توسعه‌ی پایدار کشاورزی و روستایی به وجود آورده است.  بهره­برداری مناسب از عوامل تولید برای به فعالیت درآمدن امکانات بالقوه، اجرای کامل قانون یکپارچه‌سازی اراضی، تعاونی کردن تولید یا تجمیع  اراضی خرد و پراکنده، ایجاد قطعات اراضی مناسب برای تولید و تجمیع سرمایه­های انسانی و مادی پراکنده‌ی کشاورزان از راهبردهای اساسی و مهم در رسیدن به توسعه‌ی پایدار کشاورزی  و روستایی محسوب می‌شود. بدیهی است مشارکت کشاورزان در امر یکپارچه سازی اراضی زراعی می‌تواند زمینه‌ساز اهداف راهبردی مذکور باشد، قابل ذکر است کشاورزی خراسان جنوبی نیز با بافت سنتی و با واحدهای کوچک بهره‌برداری با مشکلات فرآینده‌ای روبروست. از این‌رو به منظور افزایش بازده تولید، مکانیزه کردنکشت، مصرف بهینه‌ی آب و بهبود مدیریت مزرعه، طرح یکپارچه­سازی اراضی زراعی در72 هکتار از اراضی زراعی  شهرستان خوسف، واقع در استان خراسان جنوبی اجراشده است.
این تحقیق ضمن بیان ابعاد پذیرش کشاورزان، به بررسی عواملی که بر تمایل آنان به پذیرش و مشارکت در اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی زراعیمؤثر می‌باشند، پرداخته است. تحقیق حاضر از نوع مطالعات کاربردی- توسعه‌ای و روش آن توصیفی- تحلیلی است. داده­های لازم از طریق دو نوع پرسشنامه (پرسشنامه کشاورزان و پرسشنامه کارشناسان)، مصاحبه، مشاهده و پرسشگری جمع­آوری و با استفاده از فنون آماری و نرم­افزارهای  Excel وSpss  مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین متغیّرهای مستقل سن، جنس، شغل و میزان تحصیلات بهره­­برداران و تمایل آن‌ها برای مشارکت در اجرای طرح یکپارچه‌سازی اراضی زراعی رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Effective Factors on Farmers will to Take Part in Farming Land Consolidation Plan Performance Case: Khoosf Township

نویسندگان [English]

  • mahmood moradei
  • mahmood falsoleiman
  • ameneh abtahineia
چکیده [English]

Lack of farming land Consolidation in all of the cities of the country, has made a lot of problems in appropriate use of production factors and achieving agricultural and rural sustainable development. Proper use of production factors for operating  the potential facilities, implementing the law of land consolidation, making the production as cooperative or gathering small and dispersed farms, creating suitable lands for production and collecting the human and monetary capitals of the villagers,  are considered as the main and basic
strategies for achieving the agriculture and rural sustained development.
Obviously participation of farmers in farming land Consolidation can be the underlying strategic goals. Farming in South-Khorasan  is faced with an increasing number of problems due to its traditional texture and small units of operation. Therefore,  for  increasing the production output, mechanization of  cultivation, Efficient use of water, improving farm management, land Consolidation plan in 72 Hectares in Khoosf Township in  South-Khorasan  has been performed. In this research, while stating the acceptance scale of farmers, will stusy the effective factors on the tendency of formers for accepting  and participitation in performance of farming land Consolidation plan. Presented research is of applied-development type and its method is descriptive-analytic one. The required data were gathered  through  2 questioners (farmers and experts), interview, observation and making question and were analyzed by using  statistical techniques and Excel & Spss softwares. The obtained results of this research show that there is a meaningful relation between independent variables of age, gender, job & educational level of operators and their will to take part in farming land Consolidation plan.          

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Rural development
  • Participation
  • Consolidation plan
  • Fragmentation land
  • Khoosf township.