تأثیرتکتونیک فعال در شرق حوضه‌ی زاگرس بر تشکیل مخروط‌افکنه‌ی دوقلوی وزیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مخروط افکنه‌ی دوقلوی وزیره در جنوب شهر قطرویه از شهرستان نیریز در استان فارس و در حوضه‌ی آبی چشمه عاشق قراردارد و ترکیبی از دو مخروط‌افکنه می‌باشد که مخروط‌افکنه‌ی قبلی که قدیمی‌تر است در زیر و مخروط‌افکنه‌ی جدید در روی آن تشکیل گردیده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تکتونیک در به وجود آمدن مخروط‌افکنه‌ی دو قلوی وزیره است. به همین خاطر با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی، تصویر ماهواره‌‌ای و نقشه‌های زمین‌شناسی به بررسی تکتونیک فعال در این حوضه اقدام گردید و از شاخص‌های تکتونیک فعال: شیب- طول جریان، شاخص سینوزیته جبهه کوهستان،پهنای کف دره به ارتفاع آن وشاخص نسبت مثلثی، نسبت شکل حوضه‌ی زهکشی و شاخص انتگرال هیپسومتری به بررسی وضعیت تکتونیکی محدوده‌ی مورد مطالعه پرداخته شد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص شیب – طول جریان در چهار نقطه دارای تغییرات زیادی است که منطبق بر گسل‌ها می‌باشد. محاسبه‌ی شاخص‌های سینوزیته جبهه‌ی کوهستان، پهنای کف دره به ارتفاع آن، نسبت مثلثی، نسبت شکل حوضه زهکشی و شاخص انتگرال هیپسومتری به ترتیب  08/1، 6/1، 79/1، 7/1، 4/1 است که نشان‌دهنده‌ی فعالیت تکتونیکی نسبتاً زیادی است که در عملکرد گسل وزیره نمایان شده است. گسل وزیره باعث پایین‌افتادگی چاله میدان گل و در نتیجه افزایش نرخ فرایش نسبت به فرسایش شده و مخروط افکنه دو قلوی وزیره را به وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Active Tectonic of the East Zagros Basin on Formation of Twin Alluvial Fan of Wazire

نویسنده [English]

  • samad fotohei
چکیده [English]

 
Wazire twin alluvial fan is located in the south of Ghatroye town of Nayriz  city in Fars province, laying on the basin of Ashegh spring. It is a combination of two alluvial fans,  the previous one is older, overlain by new alluvial fan. The present research aims to examine the effects of tectonic on creation of Wazire twin alluvial fan. To this reason, active tectonic in this basin was investigated by means of topographic maps, satellite images and geologic maps and the tectonic situation of the studied area was investigated,  using active tectonic indexs: stream length - gradient index,  mountain- front sinuosity index, the ratio of valley – floor width to valley height, index of triangle ratio, drainage basin shape ratio,  hypsometry integral index. The results of the present research show that, adapting to the faults, stream lengh - gradient index has many alteration at four points. Indexes of mountain – front sinuosity, ratio of valley - floor width to valley height, triangular ratio, drainage basin shape ratio and hypsometry integral were calculated as 1.08, 1.6, 1.79, 1.7, and 1.4, respectively. It shows relatively high tectonic activities, which are manifested in the performance of Wazire Fault. Wazire Fault has brought down the hollow of Maidan-e-gell, and consequently has resulted in increase of up-lift rate related to erosion rate, So, twins alluvial fan of Wazire has been created.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active tectonic
  • East Zagros basin
  • Twin alluvial fan
  • Wazire