تحلیل مؤلفه‌های پیش‌برنده در اجرای موفقیت‌آمیز طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی مورد: شهرستان خدابنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه آگاهی از امکانات و تنگناهای نواحی روستایی و تحلیل آن­ها در فرایند برنامه­ریزی توسعه‌ی روستایی اهمیت بسزایی دارد و نوعی ضرورت جهت ارائۀ طرح­ها و برنامه­های توسعه محسوب می­شود. طرح­های بهسازی روستایی از جمله طرح­های توسعه‌ی روستایی است که در آن­ها سعی شده است نسبت به بهسازی و سازماندهی مساکن روستایی اقدام شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل مؤلفه‌های پیش­برنده در اجرای  طرح بهسازی و نوسازی مساکن روستایی در استان زنجان بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه‌ی آماری این تحقیق را دریافت­کنندگان وام مسکن روستایی در جهت بهسازی و نوسازی مسکن شهرستان خدابنده در استان زنجان تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول دوران 104 نفر برآورد گردید که به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای بوده که پایایی و روایی محتوایی آن با استفاده از ضریب­کرونباخ آلفا (80/0) و نظر­خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تأیید شده است. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS به عمل آمده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داده است که چهار مؤلفه با تبیین 48/63 درصد واریانس کل، با عوامل پیش­برنده در اجرای  طرح بهسازی و نوسازی مساکن روستایی مرتبط می­باشند. مؤلفه‌های فنی-تکنیکی (82/20)، خدماتی- اعتباری (74/18)، اجتماعی- فرهنگی (35/12) و تشکیلاتی- اداری(56/11) به­ترتیب اهمیت بیشترین نقش را در مجموع تبیین نموده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Driving Components in the Successful Implementation of Improvement and Renovation of Rural Housing Projects Case: Khodabandeh

نویسندگان [English]

  • jafar yagobei
  • abolfazl rangvar
  • zahra khoshnodifar
چکیده [English]

Nowadays, awareness of the facilities and problems of rural areas and analyzing them is very important in the process of rural development planning and considered necessary to provide some kind of plans and development programs. Rural improvement projects are rural development projects in which it is tried to improve  and organize rural housing. The purpose of this study was to analyze driving components in successful implementation of improvement and reconstruction plans in rural housing.  A descriptive–correlation survey approach was used in this study. The statistical population of this study consisted of the rural housing loan recipients in 2009 in Khodabandeh, Zanjan province. Sample size was estimated using Cochrane formula (n=1040) and selected with random sampling method. . The questionnaire was used for data collection in this study. Reliability and content validity has been confirmed using Cronbach's coefficient alpha (0.80), and surveys of specialists and professors associated with the issue. Data analysis has been made by using SPSS software. Results of factor analysis has shown that technical(20.82), service - credit(18.74), social - cultural (12.35) and organizational – administrative(11.56) are most important factors driving the successful implementation of improvement and renovation projects of rural housing that has explained 63.48 percent of total variance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renovation project
  • Villagers
  • Rural housing
  • rural development