تأثیر قاچاق کالا بر اقتصاد روستاهای مرزی مورد: بخش خاو و میرآباد شهرستان مریوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قاچاق کالا یکی از شیوه­های داد و ستد است که شکل­گیری آن به زمان ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی حاکم بر این مناطق بازمی‎گردد. این شیوه‎ی داد و ستد علیرغم زیان‎های اقتصادی برای کشور، برای ساکنان مناطق مرزی به ویژه روستاییان اهمیت زیادی دارد؛ چرا که در اغلب موارد به عنوان تنها منبع مهم درآمدی آن‌ها محسوب می­شود. در این تحقیق، اثرات اقتصادی قاچاق کالا بر نواحی روستایی بخش خاو و میرآباد در شهرستان مریوان بررسی شده است.
جامعه‌ی آماری این تحقیق، کل خانوارهای روستایی بخش خاو و میرآباد (11849 خانوار) و تعداد نمونه­ها نیز 133 خانوار بوده است. روستاهای مورد بررسی در سه دسته بر اساس فاصله از مرز (فاصله دور، متوسط و نزدیک) طبقه‎بندی شده و پنج روستا به عنوان نمونه انتخاب شد. تعداد نمونه‎ها به نسبت تعداد خانوارهای هر روستا از میان آن‌ها انتخاب شد. برای مطالعه‌ی میدانی، پرسشنامه‎ها در دو سطح خانوار و روستا طراحی شد. تحلیل­ همبستگی میان متغیّرهای تحقیق نیز با استفاده از نرم­افزار SPSSانجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از وجود قاچاق گسترده‌ی کالا در این بخش به علت همجواری با مرز بین­المللی عراق می­باشد که بر زندگی مردم روستاها در زمینه­های اشتغال و درآمد و نیز بر سایر بخش­های اقتصادی موجود در این منطقه، تأثیر مثبتی داشته و این اثرات در روستاهای نزدیک‏تر به مرز شدیدتر است. همچنین، بیکاری و ضعف فعالیت­های اقتصادی در منطقه، مهم‌ترین دلایل گرایش روستاییان به قاچاق کالا شناسایی شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Smuggling on the Economic of Border Villages of Iran Case: Khaw and Mirabad District in Marivan

نویسندگان [English]

  • seidhadei kohnehpooshei
  • hamid galalian
چکیده [English]

Smuggling  goods is one of the trading forms which its formation backs to the time of creating borders and economic laws governing on these areas. This form of trading, inspite of having economical losses for the country, has a great importance  For the inhabitants of border areas especially for the villagers, because in most  cases, it is considered as the only source of income for the villagers who live near the borders. In this research, the economic effects of smuggling on rural areas of “Khav and Mirabad “district as a rural border in the West of Iran (Marivan Township) has been reviewed. The total residents of the area were 11849 families and the number of samples was 133 families. The villages were classified into three categories according to their distance from the border line (far, middle and near) among them 5 villages were studied as the sample. The number of samples were selected based on the ratio of the number of families of each village. For field studies, the questionnaire was designed in two levels of families and villages.
Correlation analysis of the research variables was performed using SPSS software. The results indicate wide smuggling in this area due to the proximity of international borders with Iraq, which has a positive effect on the people’s life in the fields of employment, income and also on other economical existing sections in this area and these effects are more sever in the villages near the boarders . And finally, unemployment and weaknesses of economical activities in the region  have been identified as the most important reasons of villager's tendency for smuggling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Illegal Trade
  • Rural economy
  • Rural employment
  • Border residents