دوره و شماره: دوره 20، شماره 68، مهر 1401، صفحه 1-280 
تحلیل اثرات حاشیه‌نشینی بر سلامت زنان در کلان شهرهای تهران، مشهد، تبریز و کرمانشاه

صفحه 72-94

10.22111/j10.22111.2022.7004

مینو محمدی؛ حسین صادقی سقدل؛ عباس عصاری آرانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


رابطه فضایی متغیّرهای آب‌وهوایی با عملکرد گندم دیم ایران

صفحه 150-173

10.22111/j10.22111.2022.7008

حدیث صادقی؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ کبری زارعی؛ مصطفی کریمی