دوره و شماره: دوره 20، شماره 69، دی 1401، صفحه 1-295 

مقاله پژوهشی

هویت مکانی و سایکوسوماتیک

صفحه 1-15

10.22111/gdij.2022.7268

صبا سپهوند؛ محمد حسین رامشت


خوانش عوامل مؤثر بر رفتار مسیریابی گردشگران شهری با استفاده از فراترکیب

صفحه 230-269

10.22111/gdij.2022.7286

مژده جوانشیری؛ تکتم حنایی؛ سید مسلم سیدالحسینی؛ ساناز سعیدی مفرد