تحلیل و بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء پیاده مداری با رویکرد طراحی محیط در چهارچوب برنامه‌ریزی سبزراه‌ها (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استاد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استاد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان، ایران

10.22111/j10.22111.2022.7010

چکیده

در کلانشهر مشهد باتوجه به مسائلی چون گردشگرپذیری، 5/4 برابر شدن تعداد خودروها در دهه اخیر، افزایش میزان آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل، افزایش آمار کم تحرکی و اضافه وزن شهروندان و به طور کلی عدم مطلوبیت زیست پذیری نیاز به حمایت از حمل و نقل پاک و انسان محور احساس می شود. ایجاد یک محور پیاده مطلوب و سازگار با محیط زیست می تواند در ارتقای فضاهای باز پیاده محور، نقش به سزایی داشته باشد. آنچه دربرنامه ریزی این فضاها می تواند نقش مؤثری بازی کند و اهداف ذکر شده برنامه ریزان شهری را جامع عمل بپوشاند راهکاریست که قابلیت تطبیق بانیازهای مادی و معنوی شهروندان را در خود جای دهد. در تحقیق پیش رو علاوه بر معرفی سبزراه ها به عنوان بستری برای تحقق بسیاری از انتظارت برنامه ریزان شهری برای ایجاد تحول در فضای عمومی پیاده راه ها، سعی شده انتظارات شهروندان از چنین فضاهایی نیز به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد تحول در فضای عمومی شهری مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور با استفاده از پرسشنامه و روش‌های تجزیه تحلیل و وزن دهی SAW وAHP به بررسی نظرات و انتظارات جامعه شهری از یک محور پیاده مطلوب و مؤثر در سبک نوین زندگی شهری پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سبزراه ها می‌توانند بستری برای تحول در سبک زندگی شهری و گرایش به پیاده روی و فعالیت روزانه و افزایش ارزش اقتصادی زمین تا میزان 23 درصد باشند. به علاوه استفاده از پوشش گیاهی، اختصاص خط ویژه دوچرخه و درنظر گرفتن اماکن پرتردد در برنامه ریزی این فضاها می‌تواند نقش به سزایی در افزایش تمایل شهروندان به حضور به صورت پیاده در این فضاها را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of effective factors in pedestrian streets promotion with environmental design approach in the framework of greenways planning the case study: Mashhad metropolis

نویسندگان [English]

  • Elia vatanparast 1
  • Shaban Shataee Joibari 2
  • Abdolrassoul Salmanmahiny 3
1 Faculty: Forest Science, Academic Position: PhD candidate, Department: Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources Agriculture.
2 Faculty: Forest Science, Academic Position: Professor, Department: Forestry, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources Agriculture.
3 Faculty: Fisheries and Environmental Sciences, Academic Position: Professor, Department: Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources Agriculture.
چکیده [English]

In the Mashhad metropolis, due to issues such as tourism, the increase number of cars 4.5 times in the last decade, the increase amount of environmental pollutants caused by transportation, the increase number of sedentary and overweight citizens and in general the unsuitability of livability of this metropolis the need to support clean and human-centered transportation has felt. Creating a desirable and environmentally friendly pedestrian axis can play an important role in improving pedestrian streets. What can play an effective role in planning these spaces and to cover the mentioned goals of urban planners, is to propose a solution that can be adapted to the material and spiritual needs of citizens.
For this purpose, using the questionnaire and methods of analysis AHP and SAW, we have examined the sights and expectations of the urban community of an optimal pedestrian axis that effective in a new urban lifestyle.
The ratio of increased daily activity of citizens after the addition of greenways to the urban transportation system is more than 3 times. In addition the results show that greenways can be a platform for change in urban lifestyle and the tendency to walk and daily activities and increase the economic value of the land by 23%. In addition, the use of vegetation, the allocation of a special bicycle lane and the consideration of crowded places in the planning of pedestrian spaces can play an important role in increasing the desire of citizens to be present in these spaces on foot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenways
  • pedestrian streets
  • citizens' expectations
  • walkability promotion
  • Mashhad Human centered city