تحلیل اثرات حاشیه‌نشینی بر سلامت زنان در کلان شهرهای تهران، مشهد، تبریز و کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22111/j10.22111.2022.7004

چکیده

امروزه سلامت حاشیه‌نشینی در کلان شهرهای تهران؛ مشهد، تبریز و کرمانشاه یکی از مهمترین چالش‌های مدیریتی در کشور است. هدف از این پژوهش ارزیابی و سنجش سلامت روان زنان ساکن شهر در دو منطقه حاشیه و متن اصلی شهر و تاثیر حاشیه نشینی بر آنان می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی(پرسشنامه) استفاده شده است. جامع آماری این تحقیق زنان ساکن شهر می باشد که براساس فرمول کوکران 384 پرسشنامه در شهر تهران؛ مشهد، تبریز و کرمانشاه به صورت تصادفی در دو منطقه حاشیه و متن اصلی شهر توزیع و پخش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات علاوه بر استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی از مدل لاجیت برای بررسی اثر حاشیه‌نشینی بر سلامت روان زنان استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد وضعیت سلامت روان در متن اصلی شهر نسبت به حاشیه شهر بیشتر می‌باشد. میانگین متن اصلی شهر از دیدگاه زنان‌ ‏شهری برابر با 79/2 و برای حاشیه شهری برابر 22/2 است. همچنین یافته مدل مدل لاجیت نشان داد که با افزایش حاشیه‌نشینی سلامت روان زنان درحالت اول(بیماری) 35 درصد افزایش می‌یابد ولی در حالت مرز این متغیر بی‌تاثیر می‌باشد و مقدار این متغیر در وضعیت سلامت روان نرمال مقدار 0.29 درصد می‌باشد که نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که اگر فرد در وضعیت نرمال سلامت روان باشد. میزان تاثیر حاشیه‌‌نشینی بر آن کمتر از حالت بیماری‌می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Marginalization on Women's Health in Metropolises of Tehran, Mashhad, Tabriz and Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Minoo Mohammadi 1
  • Hossein Sadeghi Sadqal, 2
  • Assari Arani, abass 2
  • Rocnoldein Eftekhari 3
1 Tarbiat Modares University
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Review Nowadays, marginal health in tehran, Mashhad, Tabriz and Kermanshah are one of the most important management challenges in the country. The aim of this study was to evaluate and measure the mental health of women living in the city in two marginal areas and the main text of the city and the impact of marginalization on them. The type of applied research and the method used descriptive-analytical and for data collection, library and field methods (questionnaires) have been used. The statistical comprehensive of this study is women living in the city that based on Cochran's formula, 384 questionnaires were distributed in Tehran, Mashhad, Tabriz and Kermanshah randomly in two marginal regions and the main text of the city. In addition to descriptive and inferential tests, logit model has been used to analyze the effect of marginalization on women's mental health. The findings showed that mental health status in the main text of the city is higher than the margins of the city. The average of the main text of the city from the perspective of urban women is 2.79 and for urban margins is 2.22. Also, the results of logit model showed that with increasing marginalization of mental health of women in the first situation (disease) increases by 35%, but in border condition this variable is effective and the amount of this variable in normal mental health is 0.29%, which indicates that if the person is in normal mental health condition. The effect of marginalization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalization
  • Mental Health
  • Women.Metropolises of Iran