نقش مسکن معیشت‌محور در تثبیت جمعیّت روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22111/j10.22111.2022.7001

چکیده

مسکن معیشت‌محور با ایجاد شرایط لازم برای کسب و کارهای خانگی در روستاها به ایجاد تنوع معیشتی و در نتیجه افزایش درآمد و اشتغال روستایی کمک می‌کند. این عامل به همراه مجموعه‌ای از عوامل و متغیرهای درون و برون سیستمی می‌تواند به تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت در روستاها کمک نماید. در این مجموعه درهم تنیده، میزان و نقش عوامل در تثبیت جمعیت و کاهش مهاجرت روستایی مشخص نیست. هدف این مقاله تعیین میزان تاثیرگذاری و نقش هر یک از عوامل به ویژه مسکن معیشت‌محور بر تثبیت جمعیت روستایی بوده است. برای این منظور، استانها بر اساس سهم واحد زیستی معیشتی روستایی در سه گروه دسته‌بندی شدند و از هر دسته دو استان و در مجموع 6 استان انتخاب شد. در هر استان یک شهرستان و دو تا سه روستا و در کل 13 روستا و در مجموع 332 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده و با ابزار پرسشنامه داده‌ها جمع‌آوری شد. یافته‌ها نشان داد که در بین عوامل مختلفی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تثبیت جمعیت روستایی نقش دارند، مسکن معیشت‌محور با ضریب تاثیر بالاتری، متغیر وابسته را توضیح می‌دهد. در حالی که آمارها و اطلاعات نشان دهنده کاهش این گونه از مسکن در روستاها می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با اصلاح فرایندها و رویه‌های موجود و ایجاد هماهنگی و حمایت از این گونه مسکن، برای توسعه مسکن معیشت‌محور در روستاها اقدام شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Livelihood-based Housing in Stabilization of the Rural Population

نویسندگان [English]

  • Iraj ghasemi 1
  • Khalil Kalantari 2
1 departmant of urban and regional planning/ IHSS/ACECR
2 Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran
چکیده [English]

Livelihood-based housing helps diversify livelihoods by creating the conditions for home-based businesses in rural areas, thereby increasing rural incomes and employment.
This factor along with a set of factors and variables inside and outside the system can help to stabilize the population and reduce migration in rural areas. In this intertwined complex, the extent and role of factors in stabilizing the population and reducing rural migration is unclear. The purpose of this article is to determine the impact and role of each factor, especially livelihood-based housing on the stabilization of rural population. For this purpose, the provinces were divided into three groups based on the share of rural Livelihood units and two provinces were selected from each category and a total of 6 provinces. In each province, one city and two to three villages and in total 13 villages and 332 households were selected as a sample and data were collected using a questionnaire. Findings showed that among the various factors that directly and indirectly play a role in stabilizing the rural population, livelihood-based housing with a higher impact factor explains the dependent variable. While statistics and information show a decrease in this type of housing in rural areas. Therefore, it is suggested that by modifying the existing processes and procedures and creating coordination and support for such housing, action be taken to develop livelihood-based housing in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Housing
  • Livelihood-based Housing
  • Homework
  • Micro Jobs
  • Rural Development