دوره و شماره: دوره 20، شماره 66، فروردین 1401، صفحه 1-306 
ژئومورفولوژی‌شناختی و نگارۀ دهلران

صفحه 35-54

10.22111/j10.22111.2022.6713

مونا ,ولدی؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان


طراحی مدل توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم روستایی با رویکرد کیفی

صفحه 131-160

10.22111/j10.22111.2022.6716

صوفیا عباسی؛ سیدمهدی میردامادی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سیدجمال فرج الله حسینی