دوره و شماره: دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 1-219 
9. ارزیابی جنبایی گسل گوربند بر اساس شواهد ریخت زمین‌ساختی و نوزمین‌ساختی (شمال شرق تربت‌جام)

صفحه 75-90

محسن جامی؛ محمد مهدی خطیب؛ علی‌اصغر مریدی فریمانی؛ سیدحسین میرزینلی‌یزدی


10. بررسی رویکرد سنتی تهیه‌ی طرح‌های توسعه‌ی شهری در ایران با استفاده از مدل SWOT

صفحه 91-100

مهدی ابراهیمی بوزانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ محمد تقی رهنمایی