دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 1-224 

شناسنامه علمی شماره

2. داخل جلد

صفحه 0-0


6. بررسی تأثیر یارانه بر تقاضای آب خانگی شهر قم

صفحه 29-48

فرخنده جبل عاملی؛ یزدان گودرزی فراهانی


7. بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران

صفحه 49-60

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


12. بررسی تحولات و الگوی سلسه مراتب شهری در نظام شهری گیلان

صفحه 127-146

اسماعیل آقائی زاده؛ احمد زنگانه؛ ابوالفضل زنگانه؛ الهام امیرحاجلو