دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 1-225 
14. رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان‌های فراگیر ایران

صفحه 175-194

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی