دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، مهر 1394، صفحه 1-225 
رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان‌های فراگیر ایران

صفحه 175-194

10.22111/gdij.2015.2105

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی