تحلیل فازی حوزه‌ها و مؤلفه‌های تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موردشناسی: استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) همزمان با پدیده‌‌ی جهانی شدن و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات صورت تازه­ای در مناسبات توسعه و ارتباطات متقابل در سکونتگاه‌های شهری  و روستایی به پا کرده است. در این راستا مطالعه‌ی حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت تحلیل حوزه‌‌ها و مؤلفه‌های تأثیرگذاری این رویکرد در استان گلستان به انجام رسیده است. حوزه‌های تأثیرگذاری ICT در سه حوزه‌ی آگاهی، نگرش  و مهارت و فعالیّت در 12 مؤلفه و 48 شاخص دسته‌بندی و تدوین شده ‌است. بُعد تحلیلی پژوهش در راستای وزن‌گذاری و تعیین اهمیّت حوزه‌ها، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها با استفاده از نظرات 20 نفر از کارشناسان مرتبط با حوزه‌ی مورد بحث و تحلیل تأثیرپذیری شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی از مؤلفه‌های تأثیرگذاری ICTمی‌باشد. ابزار پژوهش برای تحلیل اولویّت و اهمیّت حوزه­ها، مؤلفه­ها و شاخص­ها را مدل­های AHP گروهی و مدل تصمیم‌گیری گروهی فازی (FGDM) و ارزیابی میزان تأثیرپذیری شاخص­های اجتماعی و اقتصادی از مؤلفه­های تأثیرگذاری ICT مدل رگرسیون خطی
 (R-Linear) تشکیل می‌دهند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که حوزه‌ی آگاهی با 57/0 وزن بیشترین اولویّت و اهمیّت را در میان حوزه­های تأثیرگذاری ICT ، مؤلفه آگاهی سیاسی-اجتماعی با کسب 17/0 در بین مؤلفه‌های پژوهش شاخص آگاهی از اطلاعات سیاسی و اقتصادی روز ایران و جهان با 147/0 بیشترین اولویّت را در بین شاخص­های پژوهش دارد. نتیجه آزمون رگرسیونی تأثیرپذیری شاخص­های اجتماعی- اقتصادی از مؤلفه‌های تأثیرگذاری ICT  نشان از تأثیر مستقیم و معنادار بین این دو متغیّر مستقل و وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Analysis of the effective scope and components of ICT Case study: Golestan province

نویسندگان [English]

  • Morteza Nemati
  • Hadi Alizadeh
چکیده [English]

Assistant Professor of Geography and Urban Planning,Shahid Chamran University
 Information and Communication Technology (ICT) simultaneously with globalization and progress of communication technology, has made a new form of development and interactions in the urban and rural settlements. In this regard, this study has made by descriptive – analytical method to analyze the scope and effective components of this approach in Golestan Province. Effective Spheres of ICT in three domains  of knowledge, attitude and skill and activity in 12 components and 48 indicators have been classified and developed.  Analytical aspect of the research along the weightening and specifying the importance of the scopes, components and indices by using the views of 20 experts relevant with the study and analysis of  the impressible social and economical indices are of  ICT effective components. The research tool for analyzing  the importance and priority  of areas ,components and indicators are formed of  group AHP model and a fuzzy model of group decision making (FGDM) And evaluating the impressibility  of social and economical indicators from the  ICT  effective components of  linear regression model (R-Linear). The  study results show that knowledge with 0.75 weight has the highest priority and importance  among  the ICT influencing factors  , Components of socio-political awareness with 0.17 weight has the highest priority among the research indices and awareness of the daily  political and economical information of Iran and  the world with weight 0.147 has  the highest priority among the indices of the research . The impressible regression test results of socio-economical indices of ICT influencing components show a significant direct effect between the independent and dependent two variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • influencing components
  • fuzzy decision making
  • Golestan