دوره و شماره: دوره 13، شماره 41، دی 1394، صفحه 1-216 
شبیه‌سازی تغییرات اقلیمی آینده در منطقه‌ی جاسک و تأثیر آن بر جنگل‌های حرّا

صفحه 87-104

10.22111/gdij.2015.2230

هانا اعتمادی؛ محمد شریفی‌کیا؛ سیده‌زهرا صمدی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ افشین دانه‌کار