ارزیابی و تهیه‌ی نقشه‌ی وضعیت بالفعل و بالقوه بیابان‌زایی با تأکید بر معیار فرسایش بادی با استفاده از مدل MICD در جنوب غربی شهرستان هیرمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بیابان، اکوسیستم زوال یافته‌ای است که استعداد تولید طبیعی گیاه در آن کاهش یافته یا از بین رفته است. برای ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی و تهیه‌ی نقشه‌ی مربوط به آن مدل‌های مختلفی ارایه شده است که می‌توان به مدل جهانی FAO-UNEPاشاره کرد. در ایران نیز چند مدل منطقه‌ای، جهت ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی ارایه شده است. در این تحقیق از روش بسط‌یافته‌ی طبقه‌بندی نوع و شدتبیابان‌زایی در ایران، MICD برای ارزیابی وضعیت کنونی و ذاتی بیابان‌زایی در جنوب غربی شهرستان هیرمند استفاده شد. برای این منظور واحدهای‌کاری موجود در منطقه به عنوان نقشه‌ی پایه برای ارزش‌دهی به عوامل و شاخص‌های مورد استفاده قرار گرفت و سپس با ارزش‌دهی به شاخص‌ها و جمع امتیازات مربوط به آنها در هر واحد کاری و براساس جداول مبنا، اقدام به طبقه‌بندی بیابان‌زایی گردید وآنگاه نقشه‌های مربوط به وضعیت کنونی و ذاتی بیابان‌زایی در هر یک از کاربری‌ها در محیط GISترسیم شد. نتایج نشان داد که منطقه‌ی مورد بررسی از نظر وضعیت کنونی بیابان‌زایی در 4 کلاس کم، متوسط، زیاد وخیلی زیاد یا شدید و از نظر قابلیت بالقوه یا ذاتی در 3 کلاس کم، متوسط و زیاد بیابان‌زایی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and preparation of the map for the potential and actual condition of desertification by emphasizing on wind erosion using MICD model at the south west of Hirmand township

نویسندگان [English]

  • Rahele Eftekhari
  • Alireza Shahriyari
  • Mohammad Reza Ekhtesasi
چکیده [English]

Desert  is a crumbling ecosystem which the capacity of natural plant production  has  reduced or eliminated in it. For the assessment of desertification condition  and preparing the relevant maps,  different models  have been presented which world model  FAO-UNEP can be pointed. In Iran, some  regional models have been presented  for evaluation of desertification condition. In this research, the developed classification method of type and severity of desertification in Iran, MICD , has been used for  the  assessment of  the current and the inherent condition of desertification in south west of  Hirmand city.For this purpose, the present working units in the region were used as the base map for valuing the factors and indices. Then, by valuing the indices and summation of their relevant scores at each working units and based on the base table, desertification was classified and then the maps of the current and inherent condition at each usages in GIS environment was prepared. The results showed that the under study region , from the view point of current condition of desertification is placed at four classes of low, medium, high and very high or severe and from the view point of potential or inherent capability is placed in three classes of low, medium and high one.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desertification
  • current capacity
  • MICD model
  • GIS
  • Hirmand