پیش‌بینی خشکسالی استان آذربایجان شرقی در دوره‌ی 2022-2013 میلادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به روند احتمالی افزایش خشکسالی در جهان در اثر تغییراقلیم، بررسی این پدیده در هر منطقه برای دوره‌ی آتی ضروری می‌نماید. در این تحقیق داده‌های ریزمقیاس شده ماهانه شبیه‌سازی شده دما و بارش استان آذربایجان شرقی در دوره 2022-2013 میلادی، توسط 16 مدل AOGCM، تحت سه سناریوی انتشار A1B, A2, B1  تهیه شدند. پس از بررسی شرایط (فراوانی و شدت) خشکسالی گذشته (1999-1950) در منطقه، به منظور لحاظ کردن عدم قطعیت سناریوهای انتشار، با استفاده از روش مقیاس الگو (Pattern Scaling)، داده‌ها برای 46 سناریوی انتشار دیگر محاسبه شده، و وضعیت خشکسالی استان در دوره‌ی آتی با شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بررسی گردید، و در نهایت نقشه‌های پهنه‌بندی این شاخص با به کارگیری روش کریگینگ در هر سال با در نظرگرفتن سناریوی میانه برای اقلیم منطقه، به دست آمد. نتایج نشان داد در سال 2021 خشکسالی بسیار زیاد در نواحی شرقی استان رخ خواهد داد و می‌توان این سال را خشک‌ترین سال دوره قلمداد کرد، بطوری که در مجموع 375/59 درصد استان دارای شرایط خشک خواهد بود. برای سال‌های 2013، 2017 و 2018 نیز در برخی نقاط خشکسالی پیش‌بینی می‌شود، در حالی که سال 2019 در تمامی نقاط از شرایط نزدیک به نرمال برخوردار خواهد بود. سال 2020 نیز در دوره‌ی ده ساله مرطوب‌ترین سال خواهد بود، به گونه‌ای که این سال تنها سالی است که رطوبت بسیار زیاد را تجربه خواهد کرد. پس از 2020، سال 2014 با پوشش 50 درصد استان با سطوح رطوبتی، مرطوب‌ترین سال خواهد بود. در کل، استان آذربایجان‌شرقی به جز سال‌های 2013، 2017، 2018 و 2021، در 6 سال دیگر از شرایط نزدیک به نرمال و بالاتر تبعیت خواهد نمود. با پیش‌بینی مقادیر بارش و تعیین شرایط خشکسالی، می‌توان راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم در این خصوص را پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drought Forecasting in East Azarbayjan during time period of 2013-2022

نویسندگان [English]

  • Seyedeh shima Poor ali hossein
  • Alireza Massah Bovani
چکیده [English]

 
Based on the possible  increasing trend in global drought due to the climate change, analyzing this event in every region seems essential. In this study, downscaled temperature and precipitation data were obtained from 16 AOGCM models under A1B, A2 and B1 emission scenarios for East Azarbayjan province during 2013-2022. After assessing the frequency and severity of past droughts in the studied area, temperature and precipitation scenarios were calculated for other 46 emission scenarios using Pattern Scaling method; thereafter, in order to assess the drought condition of the province during the future period, annual Standardized Precipitation Index (SPI) of the region was calculated using the median precipitation scenario of the 49 scenarios. Finally the annual SPI map of the region was produced by Kriging method. There will be extreme drought in eastern regions in 2021 and it can be considered as the driest year during the next decade, as overall, 59.375% of the province will have dry condition.  It is predicted that there will be drought conditions in some regions in years 2013, 2017 and 2018, while the whole extent of province will be near normal condition in 2019. 2020 will be the wettest year of the next decade, which will be the only year with extreme wet condition. After 2020, 2014 with covering 50% of the region by wet classes will be the wettest year. In conclusion, except for the years 2013, 2017, 2018 and 2021, 6 other years will follow  near normal or higher classes. By predicting drought conditions  and precipitation amount of this region,  it is possible to suggest strategies compatible with climatic change in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drought
  • climate change
  • Uncertainty
  • Pattern Scaling
  • SPI