تحلیل درک ذی‌نفعان از آثار و پیامدهای توسعه‌ی گردشگری در نواحی روستایی نمونه موردی: منطقه لواسانات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گردشگری در نواحی روستایی آثار و پیامدهای مختلف و متفاوتی را به‌همراه دارد که آگاهی از این آثار می­تواند به برنامه­ریزان در راستای توسعه‌ی پایدار گردشگری کمک مؤثری نماید. در این بین موضوع در خور توجهشناخت و مقایسه‌ی این آثار از دیدگاه ذی‌نفعان گردشگری است. گردشگری در بستری تحت عنوان محیط شکل می­گیرد. در کنار این عامل مهم، ساکنان محلی، کارآفرینان و گردشگران هستند که با روابط متقابلی که دارند در شکل­دهی گردشگری و آثار آن نقش دارند. لذا در یک مطالعه‌ی جامع و نظامند    می­باید آثار از دیدگاه تمامی ذی‌نفعان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. چرا که بدون توجه به همه‌ی ذی‌نفعان، توسعه‌ی گردشگری به شکل پایدار تقریباً غیرممکن است، این موضوعی است که در مطالعات داخلی کمتر بدان توجه شده است. لذا در این پژوهش با بررسی و شناخت آثار گردشگری در نواحی روستایی منطقه‌ی لواسانات به تحلیل درک و نگرش ذی‌نفعان از آثار و پیامدها پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در گردآوری اسناد و داده­های مورد نیاز از روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. روش میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه (پرسشنامه ساکنان محلی، گردشگران، کارآفرینان و مدیران محلی) می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‌های آماری استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده مبین آن است که بین درک ذی‌نفعان از آثار و پیامدهای گردشگری در ناحیه‌ی مورد مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود دارد که مربوط به تفاوت در درک ساکنان محلی و گردشگران، ساکنان محلی و کارآفرینان، مدیران محلی و گردشگران، مدیران محلی و کارآفرینان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Beneficiaries perception on Effects and Consequences of Tourism development in Rural Areas( case study: Lavasanat area)

نویسندگان [English]

  • aeed reza Akbarian Ronizi
  • Seyed Ali Badri
چکیده [English]

Tourism in rural areas has different consequences and effects. Awareness of tourism effects in rural areas will help planners to achieve sustainable development of tourism. The recognition and comparison of such effects is so important from the view point of beneficiaries.  Tourism is formed in a bed named environment. Besides of such important factors, the interaction relations between the environment and  the local residents, job creators and tourists have a great role in shaping the  tourism and its effects.
So, in a comprehensive and systematic study, all the effects from the view of all beneficiaries shall be analyzed, because without considering all the beneficiaries, sustainable tourism development  is nearly impossible.It is an issue which  has received low attention in local studies. Therefore, in this research, through the study and identifying the tourism effects and consequences in rural areas of Lavasanat , it is tried  to identify and analyze  the understanding and perception of beneficiaries . The research methodology is descriptive – analytical one and  the required documents and data were collected using the library and field study. Field method is based on the questionnaires which designed for local residents, tourists, entrepreneurs and local managers . Statistical methods were used for data analysis. Results showed that there is a significant difference between beneficiaries' perception about the effects and consequences  of tourism in case study, which is due to the different perception  of local inhabitants and  tourists, local inhabitants and entrepreneurs, local managers and tourists, local managers and entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Tourism effects
  • beneficiaries
  • lavasanat