تحلیل توزیع فضایی- مکانی خدمات بهداشتی- درمانی و مکان‌گزینی بهینه‌ی آن نمونه موردی: مراکز بیمارستانی شهرجهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شهر جهرم با جمعیّتی بالغ بر 129213 نفر به عنوان یکی از شهرهای متوسط کشور در جنوب استان فارس واقع شده است. این شهر از نظر دسترسی مطلوب به خدمات شهری خصوصاً خدمات درمانی با مشکل مواجه است. موضوع دسترسی به خدمات شهری از جمله مسائل مهمی است که ابعاد گوناگون امور شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.هدف از این پژوهش شناسایی وضعیت موجود از نظر توزیع فضایی- مکانی خدمات بهداشتی- درمانی و مکان­گزینی بهینه‌ی آن است. برای رسیدن به این هدف از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی، نرم‌افزار Expert choice و Excleاستفاده شده است. لایه‌های مورد نیاز شامل، همجواری با کاربری‌های سازگار، دسترسی به شبکه‌ی ارتباطی، نزدیکی به ایستگاه­های آتش­نشانی، تراکم جمعیّت، فاصله از مراکز بیمارستانی موجود، فاصله از مسیل‌ها، فاصله از جایگاه­های سوخت­رسانی، فاصله از مراکز آموزشی، شیب زمین، نزدیکی به مرکز شهر و نزدیکی به فضای سبز در سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. مقایسه‌های زوجی به وسیله‌ی نرم‌افزار Expert choiceانجام گرفت و وزن معیارها مشخص و با ترکیب لایه­های اطلاعاتی نقشه‌ی نهایی تهیه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که مکان فعلی مراکز بیمارستانی شهر جهرم با معیارهای علمی و ضرورت‌های این کاربری مطابقت ندارد و نیاز کنونی شهر جهرم با توجه به سرانه‌های شهری حداقل 5 بیمارستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Spatial-location Distribution of Health- Treatment Services and Their Optimal Locating (Case study: Hospital of Jahrom City)

نویسندگان [English]

  • Hossein Yaqhfoori
  • Samad Fotoohi
  • Jasem Beheshtifar