دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، مهر 1393، صفحه 1-244 
بررسی کارایی روابط تجربی در برآورد دبی اوج سیلاب در مناطق بیابانی ایران مرکزی

صفحه 145-160

10.22111/gdij.2014.1715

محمدتقی دستورانی؛ مهدی حیات‌زاده؛ علی فتح‌زاده؛ محمدعلی حکیمزاده