دوره و شماره: دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 1-244 

شناسنامه علمی شماره

2. داخل جلد

صفحه 0-0


5. انتخاب نسبت طیفی بهینه به منظور تشخیص میزان کاتیون‌ها و آنیون‌های خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ASTER مطالعه موردی: کویر دره انجیر – بافق

صفحه 17-30

زهره ابراهیمی خوسفی؛ محسن ابراهیمی خوسفی؛ محمدجواد قانعی‌بافقی؛ علی خادم‌آستانه؛ سید زین‌العابدین حسینی


9. رابطه‌ی حالات بارش با حالات دمای روزانه در ایران

صفحه 81-94

حسین عساکره؛ سعیده اشرفی؛ فاطمه ترکارانی


14. بررسی کارایی روابط تجربی در برآورد دبی اوج سیلاب در مناطق بیابانی ایران مرکزی

صفحه 145-160

محمدتقی دستورانی؛ مهدی حیات‌زاده؛ علی فتح‌زاده؛ محمدعلی حکیمزاده