بررسی میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

توسعه‌ی فراگیر و همه‌جانبه‌ی کشور، بطوری‌که همه‌ی افراد و گروه‌ها و نیز همه‌ی مکان‌ها و فضاهای آن را دربرگیرد، نیازمند ساختار فضایی و نظام سکونتگاهی متعادل می‌باشد. دستیابی به چنین تعادلی، نیازمند تقویت و توسعه‌ی شهرهای میانی و کوچک می‌باشد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: "میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی استان‌های ایران در سال 1385 چقدر است؟" در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بررسی مبانی نظری، متغیّرهای ارزیابی مشخص گردید و فرضیه‌ی تحقیق نیز مبنی بر توسعه‌ی بیشتر شهرهای کوچک و میانی در استان‌های نیمه‌ی شمالی- غربی کشور ارائه شد. برای ارزیابی مسأله و آزمون فرضیه‌ی تحقیق، در چارچوب روش توصیفی- تحلیلی، شاخص کلی "میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی" استان‌ها با شش شاخص اصلی و بر اساس روش مجموع ساده‌ی وزین تعریف عملیاتی و قابل سنجش شد. داده‌های مورد نیاز نیز از طریق روش کتابخانه‌ای و وزن شاخص‌ها نیز از طریق روش AHP گروهی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه نیز از طریق روش‌های آمار توصیفی و نیز آزمون t مستقل صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی در استان‌های مختلف متفاوت است. معناداری تفاوت میان استان‌های نیمه‌ی غربی- شمالی با نیمه‌ی جنوبی- شرقی نیز تأیید شد. نتایج بیانگر وجود ارتباط میان میزان گسترش این شهرها با ویژگی‌های محیط طبیعی و نیز الگوی توسعه‌ی ملی و منطقه‌ای می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Development Rate of Small and Medium Cities of Iran

نویسنده [English]

  • Mahmood Ghadiry
چکیده [English]

The overall and integrated development of the country, in a way which covers all people and groups and also all its places,  needs a balanced spatial structure and settlement system. Access to such balanced  situation needs the strengthening and development of small and medium  cities in Iran provinces. Therefore the main question of this research is that "How much is the development rate of  small and medium cities of Iran's provinces in year 2006"? To answer this question, after reviewing the theoretical bases, the evaluation variables were determined  and the research hypothesis was offered based on more development  of small and medium cities in the northern and western provinces of Iran".
For evaluating and testing the research hypothesis, in the frame work of analytical-descriptive  method, the  overall index of "development rate of small and medium cities" was operated and measurable by six main indicators and based on simple weighting method. The required data were gathered by library method. The weights of indicators were obtained by AHP group method.
Data analysis  and hypothesis test was made by descriptive statistical methods and also independent t-test. The results showed that expansion rate in small and medium cities in different provinces is various.  The significant difference between the northern and western provinces with the provinces of southern and eastern ones was approved. The results showed a relation between the expansion rate of such cities with the natural environment and also the regional and national pattern of expansion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and medium cities
  • Iran's provinces
  • Expansion rate