شناخت عوامل مؤثر بر پراکنش و رخداد فروچاله‌ها در منطقه‌ی گازورخانی کرمانشاه با استفاده از رگرسیون لجستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، عوامل کنترل‌کننده‌ی فروچاله‌ها به همراه مورفومتری آنها با تکیه برفروچاله‌ها مطالعه شده است. فروچاله‌ها اشکال غالب منطقه گازورخانی کرمانشاه را تشکیل می‌دهند. اولین قدم در شناخت و چگونگی گسترش پدیده کارست و به‌ویژه عوامل کنترل‌کننده‌ی فروچاله‌ها در منطقه‌ی مورد مطالعه مورفومتری (ریخت‌سنجی) آنهاست. در این پژوهش طیّ بازدید میدانی، آنالیز نقشه‌های توپوگرافی رقومی 1:25000 و مدل رقومی ارتفاعی (Dem 10 m)، تعداد 200 فروچاله در منطقه شناسایی و پارامترهای مختلف فروچاله‌ها شامل: عمق، مساحت، محور اصلی و فرعی، جهت‌گیری محور اصلی و گسل، شاخص پیتینگ (میزان حفره‌حفره بودن) و نقشه‌ی تراکم اندازه‌گیری شد. فروچاله‌ها از نظر شکل ظاهری از نوع ساده، مرکب و پیچیده هستند. نتایج نشان داد در شیب بالاتر از 20 درجه فروچاله‌ای مشاهده نشد. نتایج تحلیل لجستیک نشان دادند که پراهمیت‌ترین متغیّرها در وقوع فروچاله‌ها به ترتیب گسل، ارتفاع و بارش هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition the Factors Affecting the Distribution and Occurrence of Sinkholes in the Region of Kermanshah Gazorkhani by Using Logistic Regression

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Sarvati
  • Mozhgan Rostami
  • Kazem Nosrati
  • Mahmoud Ahmadi
چکیده [English]

 
In This study, the factors controlling sinkholes and karst sinkholes morphometry were studied. The most popular form of karst in the study area was sinkholes. The first step in understanding karst forms and the factors controlling the evolution of sinkholes is morphometry (morphometric). 200 sinkholes were identified in the study area using field work and 1:25000 digital topographic maps and digital elevation model (DEM 10 m).For each sinkhole various parameters, including depth, area, major and minor axis, major axis orientation and faults, pitting index (the amount of cavitation), Also the sinkhole density map was prepared. The results showed that the sinkhole in the study area had simple, compound and complex forms. The results also showed that in the slope>20 there was no sinkhole. The results of logistic regression showed the fault, elevation and rainfall were the most important controlling factors in sinkhole events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sinkhole
  • Morphometry
  • Gazorkhani
  • Logistic Regression