دوره و شماره: دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 1-192 
8. سنجش ضریب ایمنی شاخص‌های کالبدی شهر کرج

صفحه 69-82

کرامت‌اله زیاری؛ مصطفی محمدی‌ده‌چشمه؛ احمد پوراحمد؛ محمدباقر قالیباف


12. ارزیابی آسیب‌پذیری ساختمان‌های شهر با مدل Fuzzy AHP وGIS مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران

صفحه 121-138

سید موسی پورموسوی؛ علی شماعی؛ محسن احدنژاد؛ علی عشقی چهاربرج؛ سمیه خسروی