دوره و شماره: دوره 12، شماره 35، تیر 1393، صفحه 1-263 
بررسی همدیدی کنش‌های چرخندی ترازهای مختلف جوی ایران در سال 1369

صفحه 83-96

10.22111/gdij.2014.1556

محمود خسروی؛ سعید موحدی؛ سید کرامت هاشمی‌عنا؛ بهروز حیدری