دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، دی 1393، صفحه 1-225 
کاربرد CVM در ارزش‌گذاری اکوتوریست شهر سوخته ایران

صفحه 41-52

10.22111/gdij.2015.1818

عباس بیات؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ محمود صبوحی صابونی؛ احمد خانلری ریکنده