نواحی تداوم بارش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

   در این پژوهش، جهت بررسی تداوم بارش ایران از داده‌هایِ بارشِ روزانه‌ی 1437 ایستگاه همدید، اقلیمی و باران سنجی ایران در بازه‌ی زمانی 01/01/1340 تا 11/10/1383(15992 روز) استفاده شده است. این داده‌ها، به روش کریگینگ ساده[1] بر روی گستره‌ی ایران در شبکه‌ای منظم به ابعاد 15× 15 کیلومتر میانیابی گردیده‌اند. سپس بر اساس معیار قراردادی روز بارشی، تداوم‌های بارش گستره‌ی ایران به همراه سهم آن‌ها در تأمین بارش و روزهای بارشی در هر نقطه (7187 نقطه) از ایران برآورد شده است. آنگاه نقاط مختلف ایران از لحاظ سهم تداوم‌های بارش در تأمین روزهای بارشی و بارش، مقایسه و پهنه‌بندی انجام گرفته است. بنابراین، بر اساس روز بارشی (5/0 میلیمتر و بیشتر در شبانه‌روز) تداوم‌های بارش در گستره‌ی ایران از 1 تا 45 روز متوالی نوسان داشت. سهم درصدی هر تداوم (45 تداوم) در تأمین روزهای بارشی و بارش هر نقطه از ایران (7187 نقطه) برآورد شده و با آرایه‌ی  مبنای پهنه‌بندی ایران قرار گرفته است. اجرای فرایند تحلیل خوشه‌ای بر روی فواصل اقلیدوسی[2] این آرایه‌ به روش ادغام وارد[3] نشان داد که پنج ناحیه‌ی تقریباً همگن در ایران بر اساس تداوم‌های بارش وجود دارد. آرایش جغرافیایی این نواحی، وابستگی مکانی بارش ایران به ناهمواری‌ها، مسیر سامانه‌های بارش‌زا، نزدیکی به منابع رطوبتی و اثر دریا و وابستگی زمان دریافت بارش ایران را به عرض جغرافیایی، مسیر سامانه‌های بارش‌زا و پیش روی و پس روی آنها را آشکار می‌سازد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regions of Iran with Persistence of Precipitation

نویسنده [English]

  • Hamid Nazaripour
چکیده [English]

In the present research, for studying  the continuity of Iran’s precipitation, the daily precipitation  data  of 1437 synoptic, climatic and rain gauge stations in the time period  of 1961/3/20 up to 30.12.2004 (15992 days) have been used. These data were interpolated on the area of Iran by  using Simple Kriging method in a regular network  of 15 * 15 kilometers. Then, based on the conventional criteria of  rainy day (≥0.5mm/day), precipitation persistence of Iran together with their share in providing precipitation  and the rainy days at each point of Iran(7187 points) have been estimated. Then the different points of Iran, with respect to the share of precipitation persistence in providing rainy days and precipitation have been compared and zoned. Therefore, based on the rainy day (0.5mm and more in a day and night).
The  rainfall persistence  in Iran was vary from 1 day up to 45 successive days . The percentage share of  each persistence (45) in providing rainy days and precipitation in Iran (7187 points) were estimated and with  R7187*90 array is the basis for Iran’s zoning.
Performing cluster analysis on the Euclidian distances of this matrix by combination Ward method indicates that, based on the control of rainfall persistence in Iran’s regions, there are five relatively homogeneous regions. The geographical order of these regions illustrates dependence of Iran’s rainfall quantity on geographical unevenness, closeness to humidity sources and the effect of seas. Statistic tests such as homogeneity test confirm the correctness of this region division.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rain day
  • Precipitation Persistency
  • Cluster analysis
  • Regionalization
  • Iran