هویّت و توسعه‌ی پایدار محله‌ای در شهر شیراز مورد: محله‌ی فخرآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

 امروزه جنبه‌های اجتماعی شهرها مورد توجه برنامه‌ریزان شهری قرار گرفته و از اهمیّت فراوانی برخوردار است؛ چرا که با نگاهی به تاریخ برنامه‌ریزی شهری می‌توان شاهد ارتقاء برنامه‌ریزی شهری از نگاه صرف کالبدی به نگاهی چندبُعدی بود که کلیه‌ی ابعاد را در برمی‌گیرد. از طرف دیگر محله نیز به عنوان یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی شهری در طول قرن بیستم برای فائق امدن بر مسائل شهری مطرح بوده و از دیدگاه‌های مختلف به آن توجه شده است. در حقیقت محله‌ها بیشتر از آنکه واحدهای جغرافیایی و کالبدی باشند واحدهای اجتماعی و فرهنگی هستند و از این جهت واحدهای معتبرتری برای برنامه‌ریزی به حساب می‌آیند.
در پژوهش حاضر با توجه به اهمیّت ابعاد اجتماعی در برنامه­ریزی شهری به بررسی عامل هویّت در محلات پرداخته و تأثیر عوامل مؤثر در هویّت‌بخشی به محلات مسکونی مورد بررسی قرار می­گیرد. چراکه این عوامل یکی از منابع بالقوه مهم فراهم­سازی مقدمات توسعه‌ی پایدار و تضمین ماندگاری شاخص­های توسعه می­باشد. بر این اساس با استناد به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای بررسی‌های میدانی، عامل هویّت در محله فخرآباد شیراز بررسی خواهد شد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS، از طریق آزمون کای اسکوئر، ضریب فی و کرامر و  ضریب لاندا انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیّرهای اجتماعی- فرهنگی با شدت همبستگی قوی و کاهش خطای بالا، ارتباط بیشتری با عامل هویّت دارند و محله‌ی فخرآباد در برآورده ساختن نیازهای ساکنین از لحاظ اصول تضمین‌کننده پایداری محله موفقیت نسبی کسب کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identity and Neighborhood Sustainable Development in Shiraz Case: Fakhrabad Neighborhood

نویسندگان [English]

  • masood safaeipoor
  • habibeh rozbeh
چکیده [English]

 
Today, the social aspects of the cities has been considered by the urban planning experts and has a great importance. The history of urban planning shows a promotion of its programs from a simply skeletal view to a multi-dimensional one, which includes all dimensions. Further, the neighborhood has been one of the tools in urban planning throughout the twentieth century to overcome the urban problems and has been considered from different views. In fact, Neighborhoods are now more social and cultural units than of geographical and skeletal units, therefore, are considered as more reliable units in urban planning. Due to the significance of social dimensions in urban planning, the present study attempts to investigate identity in neighborhoods and analyzes the factors contributing to the formation of identity in them. Because these factors constitute a vital potential source for sustainable development and guarantee the permanence of development indices. Based on field studies, and employing a descriptive-analytic model, the present study investigates the factor of identity in Fakhrabad neighborhood in Shiraz. The data were analyzed using SPSS Software through Chi Square Test, Phi and Cramer Coefficient, and Landa Coefficient. The results show that social-cultural variables have a high correlation with identity with marginal deviation, and that Fakhrabad neighborhood has achieved relative success in providing sustainability in the neighborhood

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • Sense of Attachment
  • sustainable development
  • Neighborhood