تعیین گستره‌ی آسایش دمایی در برنامه¬ریزی اقلیم گردشگری مورد : استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 دانشگاه

چکیده

    بررسی ویژگی­های اقلیمی هر مکان، نقش ویژه­ای در برنامه­ریزی گردشگری آن محل ایفا می­کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین گستره‌ی آسایش اقلیمی روزانه و شبانه به منظور برنامه­ریزی گردشگری استان سیستان و بلوچستان در مقیاس ماهانه است. برای تعیین شرایط دمایی (گرم، آسایش، سرد) در گستره‌ی استان و در ماه‌های مختلف سال، شاخص اوانز مبنای روش پژوهش قرار گرفته است. از این رو داده­های اقلیمی کمینه و بیشینه دمای هوا و رطوبت نسبی و همچنین سرعت باد در مقیاس ماهانه شش ایستگاه سینوپتیک و چهار ایستگاه کلیماتولوژیاستان طیّ دوره‌ی آماری (87 – 65) استخراج شد و همگنی آنها با روش درون­یابی مورد آزمون قرار گرفت. سپس جداول شرایط دمایی به تفکیک شب و روز برای ماه‌های سال تهیه و نقشه­های آسایش زیست اقلیمی استان ترسیم شدند.
    نتایج نشان داد که در گستره‌ی استان، شرایط اقلیمی روزانه ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور گرم و شرایط اقلیمی شبانه ماه‌های آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند و فروردین سرد است. در فروردین، اردیبهشت، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن در طول روز و در اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر در طول شب در قسمت‌هایی از استان مطابق با الگوی اوانز آسایش دمایی حاکم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Thermal Comfort Range in Planning Tourism Climate Case: Sistan and Baluchestan

نویسندگان [English]

  • tagi tavousi 1
  • moneir yarei 2
چکیده [English]

The study of the climatic characteristics of each place plays a special role in its tourism planning. The aim of this study is to determine the range of climatic comfort day or night for tourism planning in Sistan and Baluchestan province in monthly scale. To determine the temperature conditions (warm, comfort, cold), in the range province and in different months, Evanz index has been used in this research. Hence, the climatic data of the maximum and minimum air temperature, relative humidity and also wind speed in monthly scale of six synoptic stations and four climatology stations during statistical period (1997-2008) have been used and their homogenous interpolation method was examined. Then separate day night temperature condition tables for different months were prepared and the province environmental climatic comfort maps were drawn.
The results showed that in the range province, the daily climatic conditions in the months of June, July, August and September were warm and nightly climatic conditions in November, December, January, February and March were cold. In March, May, October, November, December, January and February during the day and in May, June, July, August, October and November during the night, is comfort in parts of the province according to Evans model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sistan and Baluchestan
  • Environmental comfort climate
  • Evans
  • GIS