مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه پیام نور ارومیه

چکیده

ایجادامکاناتجدیدشهری،نیازمندمطالعه‌یدقیقدرزمینه‌ینحوه‌یاستقرارصحیحاینامکاناتدرمناطقمختلفیکشهر است.جهتتخصیصدرستامکاناتشهری، اولیننکتهاساسی،انتخابمکانبهینهباتوجهبهشرایطمتفاوتوگاهمتضاد است. اینمسألهزمانیاهمیتمی‌یابدکهفاکتورهایبسیارمهمیمانندنجاتجانانسان‌ها مدّ نظرقراردادهمی‌شوند. لذا انتخاببهینه‌یمراکزآتش‌نشانیبهدلیلاهمیتجانافرادیکهدرمعرضخطرواقعشده‌اند، مسأله‌ایاساسیتلقیمی‌شود این امر با افزایش 56 درصدی تعداد حوادث شهر ارومیه در سال 1389 نمود بیشتری دارد. در این مقاله برای مکان‌یابی ایستگاه آتش‌نشانی از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GIS استفاده شده است.
نتایج حاصل از تحلیل شبکه براساس زمان استاندارد (1 تا 5 دقیقه) بیانگر عدم پوشش 2/49 درصد از مساحت شهر ارومیه توسط مراکز آتش‌نشانی در وضع موجود می‌باشد. برای جبران این کمبود با توجه به معیارهای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در قالب مدل AHP و نتایج حاصل ار تحلیل شبکه در محیط GIS، 4 ایستگاه جدید مکان‌یابی و پیشنهاد گردید و شعاع عملکردی ایستگاه‌های پیشنهادی به همراه ایستگاه‌های موجود براساس زمان استاندارد رسیدن خودروهای آتش‌نشانی به محل حریق، به منظور تعیین سطح پوشش شهر ارومیه توسط این مراکز با استفاده از تحلیل شبکه به صورت تصوریری نشان داده شده است که خود می‌تواند راهنمای عمل برنامه‌ریزان و مدیران شهری ارومیه در زمینه‌ی خدمات‌رسانی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating the Fire Stations of Urmia City Using GIS and AHP

نویسندگان [English]

  • Mohamadrahim Rahnama 1
  • Ahmad Aftab 2
چکیده [English]

Generating new civil facilities requires a careful study to find a convenient location for these facilities in different parts of a city. The first and main point in correct and appropriate allocation of civil facilities is selecting the optimum with respect to the different and sometimes opponent circumstances. This issue becomes significant when very important factors such as saving human Beings’ lives are to be considered. Therefore, optimum locating of fire station centers, considering the importance of the lives of the endangered people, is a fundamental issue. This matter becomes more outstanding when we regard the 56% increase of incidents occurred in Urmia in 2010. In this article the Network Analysis method and AHP model in GIS have been used to locate the fire stations. The results of Network Analysis according to the standard time (1 to 5 minutes) indicate that 49.2% of Urmia is not covered by fire stations at the moment. In order to compensate this shortcoming, according to the locating criteria of fire stations in the form of AHP model and the results of Network Analysis in GIS, four new stations were located and suggested. Moreover, the functional radius of the suggested stations together with the existing stations on the basis of the standard time of arriving the fire vehicles at the fire places, has been depicted in order  to determine the coverage area of Urmia by these centers on the basis of Network Analysis, which, as a guideline for providing services, can be used by policy makers and civil managers of Urmia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locating
  • Network Analysis
  • Hierarchical analysis process
  • Geographical Information System
  • Fire stations
  • Urmia