ارزیابی فعالیّت‌های نوزمین‌ساخت در حوضه‌ی آبخیز مشکین‌چای از طریق شاخص‌های ژئومورفولوژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

حوضه‌ی آبخیز مشکین­چای بخشی از دامنه­های شمالی ارتفاعات سبلان- قوشه‌­داغ و قسمتی از فرورفتگی ساختمانی مشکین – اهر است. فعالیّت­های نو زمین­ساخت در این منطقه سبب تشدید ناپایداری دامنه‌ها (لغزش، جریانات واریزه­ای و غیره) شده است. آگاهی از وضعیت عملکرد فعالیّت­های نوزمین‌ساخت جهت برنامه‌ریزی اصولی و اجتناب از ساخت و سازها و پروژه­های عمرانی در اراضی گسلی فعال و پرخطر در حوضه‌ی مورد تحقیق ضروری است. هدف از این تحقیق ارزیابی فعالیّت­های نوزمین­‌ساخت در حوضه‌ی آبخیز مشکین­چای می­باشد که جهت دستیابی به این امر روش­های کمی از جمله شاخص شکل حوضه(Bs) ، شاخص عدم تقارن حوضه‌ی زهکشی (AF)، شاخصتقارنتوپوگرافی معکوس (T)، شاخص سینوسی جبهه کوهستان(J)، انتگرال هیپسومتری (Hi)، منحنی هیپسومتریک (Hc)، شاخصپهنایکفدرهبهارتفاعآن (VF)، شاخص سینوسی رودخانه(S)، شاخص گرادیان طولی رودخانه(SL) و شاخص ارزیابی نسبی فعالیّت‌های زمین‌ساختی (Iat) استفاده شده است. نتایج شاخص­های ژئومورفولوژی نشان دادکه کلحوضه‌ی مورد مطالعه از لحاظ فعالیّت­های زمین‌ساختی پویا است و زیرحوضه‌ی مشکین­چای نسبت به زیرحوضه­های بینوچای و کرکرچای از فعالیّت زمین‌ساختی بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Neo Tectonic Activities in Meshkin Chai Catchment Area by Geomorphologic Indices

نویسندگان [English]

  • Mousa Abedini
  • Sheno Shabrang
چکیده [English]

 
Meshkin Chai catchment area is a part of the northern slopes of Sabalan heights, Gosheh-dog and Meshkin-Ahar depression. Neo-tectonics activities in this region have caused the intensification of instability in slopes (landslide, Debris flow and etc). Therefore recognizing neo-tectonic situation is necessary for environmental planning and avoidance of any construction in the active fault region. The objective of this research is to evaluate the Neo-tectonics activities in the river basin of Meshkin-chai. For obtaining the results, we have used quantitative methods such as Drainage Basin shape Index (Bs), Drainage Basin Asymmetry Index (Af), Transverse topographic Symmetric Index (T), Mountain-front Sinuosity Index (J), Hypsometric Integral (Hi), Hypsometric Curve (Hc), Width of the valley bottom to its height (Vf), Stream Sinuosity Index (S), Stream Length Gradient Index (SL), Relative Active Tectonic Index (Iat).The analysis of the obtained results Shows that all of the study regions are active from  the view point of tectonics activities. Tectonic activities in sub basin of Meshkin Chai are more than Bino-Chai and Kor-Kor chai sub basins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-tectonics
  • Meshkin chai
  • Geomorphology indexes